Z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nałożony nowy obowiązek. Na mocy rozporządzenia wojewódzkie izby rolnicze są zobligowane do wydania na wniosek komornika opinii w przedmiocie uznania lub nieuznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15 rozporządzenia, ponad ilości wymienione w § 1 rozporządzenia, za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

Na chwile obecną komornicy sporządzają wnioski do wojewódzkich izb rolniczych o wydanie opinii o której mowa w § 2 pkt. 1 rozporządzenia w trybie art. 761 § 1 kpc. Przepis ten stanowi, iż organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Uprawnienie organu egzekucyjnego do żądania udzielenia wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji zabezpiecza sankcja grzywny z art. 762 kpc. Zgodnie z tym przepisem za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.

 

Uchwała Nr IV_1_2021 z 26.02.2021r. w sprawie przyjęcia „Procedury wydawania opinii na wniosek komornika co do przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlega egzekucji”

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji