W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 18 lutego 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

„(…)informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach:
a) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń lub
b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF.

Przedmiotowe wsparcie jest skierowane do hodowców z obszaru objętego ograniczeniami II i III, gdzie zasady przemieszczania świń są znacznie bardziej restrykcyjne, co przekłada się z kolei na większe trudności w sprzedaży oraz niższe ceny.

Hodowcy z obszaru objętego ograniczeniami I obowiązani są do spełnienia ogólnych warunków takich jak m.in. odpowiedni sposób przemieszczania przesyłek, konieczność badania klinicznego zwierząt na 24 godziny przed wysyłką, stosowanie bioasekuracji czy stały nadzór nad gospodarstwem. Jednocześnie po spełnieniu określonych przepisami wymagań mają możliwość przemieszczania zwierząt na obszarze kraju a także do innego państwa członkowskiego czy kraju trzeciego.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została także dodatkowa pomoc na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowe warunki umożliwiają:

  • objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy,
  • zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy, podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej umowy kredytowej,
  • otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 p.p. w skali roku,
  • brak konieczności udokumentowania wykorzystanych środków z kredytu obrotowego udzielonego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Powyższe kredyty są udzielane do dnia 30 czerwca 2022r.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania mogą ubiegać się w banku o:

  1. zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze ni minął,
  2. wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,
  3. zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.

Ponadto, zasady udzielania kredytów w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty kredytu i odsetek dopłaty ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia.
W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) również przez producentów rolnych, jeżeli zostały spełnione warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie, mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. i których oznakowanie zostało zgłoszone do Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wysokość powyższej pomocy nie może przekroczyć 500 000 zł dla producenta świń. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.”

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Źródło: KRIR