Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej, na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183) wzorem lat ubiegłych, zwraca się z wnioskiem o przekazywanie w 2022 roku kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru określonego poniżej, w terminach przekazywania odpisu z podatku rolnego.

Odpis z podatku rolnego należy przekazywać zgodnie z art. 35 w/w ustawy na konto bankowe Izby prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Lubeni Oddział w Boguchwale nr 68 9161 0001 0000 4532 2000 0010.

Przypominamy, że w przypadku braku wpłaty należnych odpisów w terminach określonych ustawą Podkarpacka Izba Rolnicza zmuszona będzie naliczać odsetki ustawowe.

Sprawy związane z 2% odpisem z podatku rolnego prowadzi Główny Księgowy Izby Pani Beata Krygowska – tel/fax: 17 87 14 078 wewn. 13, e-mail: bkrygowska@piragro.pl.

Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku zwraca się jednocześnie z prośbą o podanie informacji dotyczącej wysokości wpływów zmniejszonych w I, II, III i IV kwartale 2022 r. z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.

Wzór informacji:

l.p. Stan na dzień Wpływy            z podatku rolnego Odsetki za zwłokę        Razem wpływy 2 % odpis Kwota przekazana faktycznie Różnica do przekazania Wysokości wpływów zmniejszonych z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6-7) 9
1. 15.03.2022 r.
2. 16.05.2022 r.
3. 15.09.2022 r.
4. 15.11.2022 r.
5. 31.12.2022 r.
  Razem              

Załączniki do pobrania:

Wzór informacji na 2022 rok
Wzór informacji na 2021 rok
Wzór informacji na 2020 rok
Wzór informacji na 2019 rok
Wzór informacji na 2018 rok
Wzór informacji na 2017 rok
Wzór informacji na 2016 rok