Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej, na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183) wzorem lat ubiegłych, zwraca się z wnioskiem o przekazywanie w 2024 roku kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru określonego poniżej, w terminach przekazywania odpisu z podatku rolnego.

Odpis z podatku rolnego należy przekazywać zgodnie z art. 35 w/w ustawy na konto bankowe Izby prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Lubeni Oddział w Boguchwale nr 68 9161 0001 0000 4532 2000 0010.

Przypominamy, że w przypadku braku wpłaty należnych odpisów w terminach określonych ustawą Podkarpacka Izba Rolnicza zmuszona będzie naliczać odsetki ustawowe.

Wzór informacji:

l.p. Stan na dzień Wpływy z podatku rolnego Odsetki za zwłokę Razem wpływy 2 % odpis Kwota przekazana faktycznie Różnica do przekazania
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6-7)
1. 15.03.2024 r.
2. 15.05.2024 r.
3. 16.09.2024 r.
4. 15.11.2024 r.
5. 31.12.2024 r.
  Razem            

 

Załączniki do pobrania:

Wzór informacji na 2024 rok
Wzór informacji na 2023 rok
Wzór informacji na 2022 rok