Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej, na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) wzorem lat ubiegłych, zwraca się z wnioskiem o przekazywanie w 2020 roku kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru określonego poniżej, w terminach przekazywania odpisu z podatku rolnego.

Odpis z podatku rolnego należy przekazywać zgodnie z art. 35 w/w ustawy na konto bankowe Izby prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Lubeni Oddział w Boguchwale nr 68 9161 0001 0000 4532 2000 0010.

Przypominamy, że w przypadku braku wpłaty należnych odpisów w terminach określonych ustawą Podkarpacka Izba Rolnicza zmuszona będzie naliczać odsetki ustawowe. Sprawy związane z 2% odpisem z podatku rolnego prowadzi Główny Księgowy Izby Pani Beata Krygowska – tel/fax: 17 87 14 078 wewn. 13, e-mail: bkrygowska@piragro.pl.

Wzór informacji:

l.p. Stan na dzień Wpływy z podatku rolnego Odsetki za zwłokę Razem wpływy 2 % odpis Kwota przekazana faktycznie Różnica do przekazania
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6-7)
1. 16.03.2020 r.
2. 15.05.2020 r.
3. 15.09.2020 r.
4. 16.11.2020 r.
5. 31.12.2020 r.
Razem

Załączniki do pobrania:

Wzór informacji na 2020 rok
Wzór informacji na 2019 rok
Wzór informacji na 2018 rok
Wzór informacji na 2017 rok
Wzór informacji na 2016 rok