Podział na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 (Ustawy Prawo Łowieckie, rozdziała 5), a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii

Załącznik nr 1 i 2 – opis przebiegu granic obwodów łowieckich i rejestr powierzchni obwodów łowieckich wraz z kategorią

Granice obwodów łowieckich na terenie województwa podkarpackiego

Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego

 

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Więcej informacji w Ustawie – Prawo łowieckie, załączonej poniżej.

Dnia 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie. W ustawie określono zasady i procedury zgłaszania, szacowania i wynagradzania szkód łowieckich.

Ustawa prawo łowieckie

Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy (art. 46 ust. 3 w/w ustawy) Wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek, o którym mowa, zawiera w szczególności:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek, o którym mowa w, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód,

Wzór zgłoszenia szkody

Ponadto dnia 26 kwietnia 2019 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Od 1 lipca 2022 r. rozpoczął działalność Sąd Arbitrażowy w sprawach szkód łowieckich. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają możliwość arbitrażu w każdym sporze o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty. Oznacza to, że sprawy o zapłatę odszkodowań łowieckich mogą stanowić przedmiot arbitrażu. Istotą sądownictwa polubownego (arbitrażowego) jest jego maksymalne odformalizowanie, a jednocześnie maksymalna profesjonalizacja orzekania. W efekcie zainteresowane strony mogą poddać zaistniały spór – co do zasadności odszkodowania i jego wysokości – nie zawodowemu sędziemu, który i tak zmuszony jest zasięgnąć opinii biegłego z zakresu szkód łowieckich, ale od razu biegłemu, który wystąpi w sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego, czyli arbitra. Skróci to w sposób oczywisty drogę dochodzenia do ustalenia, czy w danym stanie faktycznym odszkodowanie jest należne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Wyrok sądu polubownego nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji. Tym samym zostaje wyłączona procedura odwoławcza i związany z tym czas rozpatrzenia apelacji. Z drugiej strony wyrok sądu polubownego jest tytułem egzekucyjnym.

Jedynym warunkiem prawnym, aby sąd polubowny mógł orzekać w danej sprawie, jest zgoda stron sporu na poddanie się arbitrażowi. W przypadku szkód łowieckich zgodę tę wyrażaliby poszkodowany rolnik i zobowiązane do zapłaty odszkodowania koło łowieckie. Tu właśnie swoją rolę do odegrania mają dwie organizacje współtworzące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich, czyli Krajowa Rada Izb Rolniczych i PZŁ. Dzięki promowaniu przez nie możliwości polubownego rozpatrywania sporów osiągnięto by szereg istotnych celów, przede wszystkim zaś ograniczono by spory rolników z myśliwymi. Żadna z tych organizacji nie jest w stanie przekonać do polubownego rozpatrywania sporów członków drugiej organizacji. Może natomiast przekonać członków własnych. Dlatego właśnie wspólne działanie KRIR i PZŁ znalazło uzasadnienie i wyraz w wynegocjowanym porozumieniu obu tych organizacji. Połączony autorytet KRIR i PZŁ gwarantuje rolnikom i myśliwym, że spór przez Sądem Arbitrażowym zostanie rozpatrzony szybko i profesjonalnie.

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem poprzez Radę Sądu Arbitrażowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich. Sąd będzie wydawać wyroki w składzie trzyosobowym – każdej ze stron zapewnia się prawo wyboru arbitra z jawnej listy, trzeci arbiter będzie losowany. Rolą arbitrów będzie przeanalizowanie dokumentacji sprawy i ocena danych zebranych podczas szacowań. Ponieważ arbitrami zostaną eksperci z zakresu szacowania szkód łowieckich, ich ocena nie będzie wymagała zasięgania opinii biegłych, co jest codziennością w sporach sądowych. Poprzez maksymalne odformalizowanie procedury dowodowej, przy jednoczesnej gwarancji praw stron postępowania, dojście do wyroku będzie relatywnie szybkie w stosunku do wielomiesięcznego sporu sądowego. Co więcej – rozpatrzenie sprawy będzie znacząco tańsze dla stron sporu. Uczestnicy arbitrażu nie poniosą wysokich kosztów sądowych (5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję), gdyż opłaty w sądzie polubownym będą znacząco niższe. Wyeliminowane zostaną też w całości koszty opinii biegłych sądowych (średnio 2 tys. zł za pojedynczą opinię), gdyż biegłymi będą sami arbitrzy. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia; udział pełnomocników będzie jednak dopuszczalny. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

Porozumienie w sprawie utworzenia sądu arbitrażowego z zakresu szkód łowieckich

Dodatkowe informacje o Sądzie Arbitrażowym w sprawach szkód łowieckich można znaleźć na stronie PZŁ.

 

Adresy Kół łowieckich i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i szacowanie szkód łowieckich:

Baligród

Biłgoraj

Bircza

Błażowa

Błędowa-Tyczyńska

Borowa

Brzesko

Brzeźnica

Brzostek

Brzozów

Budziwój

Chorzelów

Czudec

Dębica

Dębno

Dukla

Głogów-Małopolski

Harta

Horyniec-Zdrój

Iwonicz-Zdrój

Jarosław

Jasło

Jastkowice

Jeżowe

Kamionka

Kańczuga

Kolbuszowa

Kołaczyce

Komańcza

Kożuchów

Kraków

Krempna

Krosno

Lesko

Leżajsk

Lubaczów

Lubzina

Lutowiska

Łańcut

Łączki-Jagiellońskie

Majdan-Królewski

Mielec

Narol

Niechobrz

Nisko

Nowa-Dęba

Nowa-Sarzyna

Oleszyce

Pielgrzymka

Pilzno

Pruchnik

Przemyśl

Przeworsk

Pustków

Radomyśl-nad-Sanem

Radymno

Ropczyce

Rudnik-nad-Sanem

Rymanów

Rzeszów

Sanok

Sieniawa

Skowierzyn

Sokołów-Małopolski

Solina

Stalowa Wola

Strzyżów

Szerzyny

Świerczów

Tarnobrzeg

Tarnów

Uherce-Mineralne

Ustrzyki-Dolne

Wielkie-Oczy

Zagórz

Zaklików

Zbydniów

Żołynia