Podział na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 (Ustawy Prawo Łowieckie, rozdziała 5), a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii

Załącznik nr 1 i 2 – opis przebiegu granic obwodów łowieckich i rejestr powierzchni obwodów łowieckich wraz z kategorią

Załącznik nr 3 – mapa granic obwodów łowieckich

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Więcej informacji w Ustawie – Prawo łowieckie, załączonej poniżej.

Dnia 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie. W ustawie określono zasady i procedury zgłaszania, szacowania i wynagradzania szkód łowieckich.

Ustawa prawo łowieckie

Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy (art. 46 ust. 3 w/w ustawy) Wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek, o którym mowa, zawiera w szczególności:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek, o którym mowa w, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód,

Wzór zgłoszenia szkody

Ponadto dnia 26 kwietnia 2019 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego

 

Adresy Kół łowieckich i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i szacowanie szkód łowieckich: