24.06.2022 Copa-Cogeca

COPA i COGECA opublikowały 10 czerwca 2022 r. tzw. notatkę na temat sytuacji na rynku rolnym, leśnym i rybnym obejmującą okres kwiecień-czerwiec br.

Copa i Cogeca z radością przyjęły to, że przewodnicząca Ursula von der Leyen dołączyła do komisarza Wojciechowskiego, FAO i ONZ w kwestii mówienia o deficycie żywności będącym wynikiem rosyjskiej agresji i wzywa UE do podjęcia działań w zakresie produkcji żywności. Służby Komisji szacują, że potrzebny będzie 30% wzrost w zakresie eksportu zbóż, aby złagodzić skutki odczuwalne na globalnych rynkach. Wykorzystanie wszystkich dostępnych gruntów rolnych, zwiększenie wydajności i korzystanie z bezpiecznych technologii z pewnością przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Musimy działać szybko, ponieważ w okresie wojny bezpieczeństwo żywnościowe staje się tematem o kluczowym znaczeniu. Należy podjąć niezbędne działania, które pozwolą zapewnić dostawy żywności do tych najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na całym świecie.

W dalszej części notatki Copa i Cogeca odniosły się do skutków aktualnej sytuacji pogodowej, prognozowanej inflacji, zmiany cen na rynkach rolnych, wpływu wzrostu kosztów energii na rolnictwo (koszty związane z ogrzewaniem budynków inwentarskich i szklarni, suszeniem kukurydzy czy mleka (na potrzeby produkcji mleka w proszku), produkcją nawozów azotowych (mocznik,  saletra amonowo-wapniowa), przetwórstwem roślin (produkcja pasz dla zwierząt, produkcja cukru, skrobi itp.).

„Przy zagrożeniu inflacją, rosnących kosztach produkcji oraz skutkach rosyjskiej agresji na Ukrainę, unijne rolnictwo walczy, aby realizować inwestycje, które pozwolą na osiągnięcie celów Zielonego Ładu. Widzimy brak spójności między poszczególnymi celami i związanymi z nimi politykami (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych [IED], mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla [CBAM], dobrostan zwierząt, przepisy dotyczące pakowania owoców i warzyw itp.). Rzeczywiście zrozumiała ocena skutków wskazująca niespójności oraz określająca konsekwencje wdrożenia Zielonego Ładu byłaby na tym etapie bardzo przydatna.

Wspieramy cel UE, jakim jest sprawienie, aby nasza Unia była zdrowsza, poprawienie bioróżnorodności i produkowanie w sposób bardziej zrównoważony. Jednakże nie możemy wdrażać Zielonego Ładu kosztem naszej produkcji. Unijne instytucje muszą przyspieszyć prace i dostarczyć unijnemu rolnictwu narzędzi, które pozwolą osiągnąć te cele (np. nowe techniki genomiczne, substancje o niskim poziomie ryzyka, rolnictwo precyzyjne, narzędzia cyfrowe itp.) bez ograniczania produkcji.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze pozostają wierne europejskiemu modelowi produkcji i politykom unijnym. Copa i Cogeca, jak zawsze, są gotowe wspierać unijne instytucje w działaniach, które mają pomagać europejskim rolnikom i spółdzielniom w robieniu tego, co potrafią najlepiej -produkcji bezpiecznej, odżywczej i jakościowej żywności w ilościach odpowiednich dla konsumentów w UE i na całym świecie, dzięki czemu mogą przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Chcemy produkować żywność, umożliwić przejście do bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych oraz dostarczać rozwiązań, które pozwolą walczyć ze zmianami klimatycznymi.”