Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła.

Wynika on z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), która daje podstawę prawną do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Ewidencja będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.

Ewidencja obejmuje budynki mieszkalne, rekreacyjne oraz budynki związane z produkcją rolniczą, określone jako „budynki gospodarstw rolnych, szklarnie, tunele foliowe, zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe, budynki garaży, budynki/lokale biurowe”.

W przypadku rolników posiadających

Deklaracje  można składać:

1) w formie elektronicznej przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,

2) w formie papierowej – wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje w wersji papierowej są dostępne do pobrania:

Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz A)

Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz B)

Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych

Formularz B – budynków i lokali niemieszkalnych

Osoby posiadające zarówno obiekty mieszkalne jak i niemieszkalne zobowiązane są do złożenia obydwu formularzy.

Więcej informacji znajduje się na stronie CEEB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#