W dniu 04.09.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1530), które weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Znowelizowane regulacje rozporządzenia wykonawczego dostosowano do ustawy z dnia:

  • 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440);
  • 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 oraz poz. 875, 979, 1086, 1423);
  • 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. poz.1440).

Ponadto, rozporządzenie wykonawcze uwzględnia regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w zakresie trwałości operacji, w przypadku beneficjentów, którzy nabyli rzeczy będące przedmiotem leasingu.

Zakres najważniejszych zmian objętych nowelizacją rozporządzenia wykonawczego dotyczy:

  1. Numeru ewidencyjnego producenta – na podstawie dotychczasowych przepisów podmiot uprawniony do ubiegania się o  pomoc mógł posługiwać się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego. W związku z tym, że teraz każdy rolnik może otrzymać odrębny numer producenta, uchylono przepisy na podstawie których rolnik może posługiwać się numerem małżonka lub współposiadacza gospodarstwa. Jednocześnie, uchylono przepis, na podstawie którego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany był dostarczyć wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.
  2. Ubezpieczenia zrealizowanej inwestycji – zmiana przepisów jest korzystna dla beneficjentów i obliguje ich do dostarczenia dokumentów potwierdzających objęcie odtwarzanych plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11 a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W związku z tym beneficjenci będą mogli wybrać ryzyko od którego chcą ubezpieczyć odtwarzane nasadzenia i nie będą zobowiązani do ich ubezpieczenia od tego ryzyka, które było przyczyną udzielenia pomocy;
  3. Uchylenia przepisów, na podstawie których weksel wraz z deklaracją wekslową podpisuje się w dniu zawarcia umowy (obecnie będzie to nie później niż przed wypłatą pomocy) – w konsekwencji wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. poz. 1440);
  4. Skrócenia okresu trwałości operacji w przypadku operacji dotyczących wyłącznie inwestycji polegających na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu w odniesieniu do: przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, nieprowadzenia chowu lub hodowli świń. Okres utrzymania trwałości operacji, w przypadku beneficjentów, którzy nabyli rzecz w leasingu, będzie obowiązywał do dnia wypłaty płatności końcowej;
  5. Uchylenia obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w związku z regulacjami ustawy dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 695).

Ponadto, z przepisów rozporządzenia wynika, iż:

  • do przyznawania pomocy finansowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów zawarciem umowy o przyznaniu pomocy stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym, natomiast;
  • do wypłaty pomocy w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy do dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem.