19.04.2020 Zmiany

Komisja Europejska 30 marca 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Uprawnia ono również Komisję do przyjęcia, w drodze aktu wykonawczego, odpowiednich środków tymczasowych niezbędnych do ograniczania ryzyka dla między innymi zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt, jeżeli posiada ona dowody na wystąpienie poważnego zakłócenia w systemie kontroli państwa członkowskiego.

Kilka państw członkowskich poinformowało Komisję szczególnie o trudnościach w przeprowadzaniu kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, które wymagają fizycznej obecności pracowników kontroli. W szczególności pojawiają się trudności związane z badaniem klinicznym zwierząt, niektórymi kontrolami produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych oraz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, a także badaniem próbek w laboratoriach urzędowych wyznaczonych przez państwa członkowskie.

Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w wyjątkowych przypadkach przeprowadzane przez jedną lub kilka osób fizycznych specjalnie upoważnionych przez właściwy  organ na podstawie ich kwalifikacji, szkolenia i doświadczenia praktycznego, które pozostają w kontakcie z właściwym organem za pomocą dowolnych dostępnych środków łączności i które są zobowiązane do stosowania się do instrukcji właściwego organu dotyczących przeprowadzania takich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Osoby takie działają w sposób bezstronny i są wolne od wszelkich konfliktów interesów w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przez nie wykonywanych.

Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe na świadectwach urzędowych i poświadczeniach urzędowych można w wyjątkowych przypadkach przeprowadzać w drodze kontroli urzędowej przeprowadzanej na elektronicznej kopii oryginału takich świadectw lub poświadczeń, lub na elektronicznym formacie świadectwa lub poświadczenia sporządzonym i przedłożonym w systemie TRACES, pod warunkiem że osoba odpowiedzialna za przedstawienie świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego przedkłada właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że oryginał świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego zostanie złożony tak szybko, jak jest to technicznie możliwe. Podczas przeprowadzania takich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych właściwy organ bierze pod uwagę ryzyko niezgodności dotyczącej danych zwierząt i towarów oraz historię podmiotów pod względem przeprowadzanych wobec nich kontroli urzędowych i ich zgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w drodze wyjątku przeprowadzane:

  • w przypadku analiz, badań lub diagnostyki, które mają być przeprowadzane przez laboratoria urzędowe – przez każde laboratorium wyznaczone do tego celu na zasadzie tymczasowej przez właściwy organ;
  • w przypadku fizycznych spotkań z przedstawicielami i pracownikami podmiotów w kontekście metod i technik przeprowadzania kontroli urzędowych, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/625 – za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Państwa członkowskie, które pragną stosować środki tymczasowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, powinny poinformować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o tym, jak również o środkach przyjętych w celu zaradzenia trudnościom w przeprowadzaniu kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 1 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie Komisji UE covid-19

Źródło: KRIR