Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do premiera o zmianę rozporządzenia w sprawie ograniczeń związanych z epidemią Covid-19. Zdaniem samorządu rolniczego koła łowieckie powinny szacować szkody i prowadzić odstrzał sanitarny.

14 kwietnia 2020 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie działań, mających na celu nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Samorząd rolniczy uważa, że odstrzał sanitarny dzików powinien być kontynuowany ze względu na trwającą walkę z ASF, a szkody łowieckie powinny być szacowane na polach rolników. Zdaniem samorządu rolniczego myśliwi powinni realizować zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych tak uzasadnia swój wniosek „W przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 577) była ustanowiona możliwość dokonywania polowań i szacowań strat łowieckich i innych czynności przez myśliwych. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia br. myśliwi zaprzestali wykonywania swoich ustawowych zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem ASF i innych). Wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami dla rolników, ponieważ koła nie przyjmują zgłoszeń szkód łowieckich tłumacząc zakazem wyższego rzędu. Z pewnością wpłynie to również na rozprzestrzenianie się ASF i straty gospodarcze nie tylko dla kół łowieckich, ale przede wszystkim dla rolników”.

Dlatego też samorząd rolniczy zaproponował dodanie do wspomnianego wyżej rozporządzenia 5 punktu w § 5, w następującym brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”.

Wprowadzenie tej zmiany, zdaniem samorządu rolniczego, umożliwiłoby myśliwym prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej i ograniczyłoby szkody wyrządzane przez zwierzynę.

 

Źródło: KRIR