W związku z wnioskiem KRIR o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków  o restrukturyzację zadłużeń jest rozpatrywanych pozytywnie – resort rolnictwa 21 lipca 2020 r. poinformował nas, że do głównych przyczyn odrzucenia wniosków o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć:

  • wysokość długu przekraczającą wartość nieruchomości,
  • brak załączników,
  • zadłużenie wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • brak wykazu nieruchomości,
  • brak dokumentów potwierdzających kwotę zadłużenia,
  • brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanych nieruchomości,
  • nieaktualny operat szacunkowy,
  • brak informacji o wymagalności długów,
  • zadłużenie nie związane z prowadzeniem działalności rolniczej,
  • nie uzupełnianie dokumentów mimo wezwań wnioskodawcy.

Każdorazowo podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania wymaga dokonania pełnej analizy złożonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami ustawowymi. W wielu przypadkach wnioski wymagają uzupełnienia na dalszym etapie postępowania. Tym samym, jak wskazuje MRiRW,  proces ten jest pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania pracowników opiniujących wnioski z uwagi na konieczność dotrzymana ustawowych terminów.

Przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) jednoznacznie określają co powinien zawierać wniosek o przejęcie długu i jakie dokumenty powinny zostać dołączone do tego wniosku. Jednocześnie rozpatrując wniosek o przejęcie długu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wzywać podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia warunków udzielenia pomocy.

W MRiRW podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu stworzenie podstawy prawnej do przejmowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości w zamian za zobowiązania względem tej instytucji.

Wniosek KRIR w sprawie restrukturyzacji zadłużeń

Załącznik do wniosku KRIR w sprawie restrukturyzacji zadłużeń

Odpowiedź MRiRW w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Źródło: KRIR