W odpowiedzi na wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje:

 1. Na wniosek o zmianę definicji młody rolnik w rozumieniu rozporządzenia w sprawie Premii dla młodego rolnika. W obecnym stanie prawnym o pomoc może ubiegać o pomoc może ubiegać się osoba, która między innymi prowadzi gospodarstwo rolne nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o Premię dla młodego rolnika. Zdaniem członków Rady zapis ten powoduje, że wielu młodych rolników nie może skorzystać z pomocy na rozwój wcześniej przejętego gospodarstwa, a jednocześnie nie może wykazać dostatecznie wysokiej produkcji umożliwiającej skorzystanie z pomocy w ramach modernizacji gospodarstw. Brak dodatkowego wsparcia finansowego przy wzroście kosztów produkcji przy jednoczesnym spadku opłacalności produkcji bardzo często skutkuje zaniechaniem prowadzenia produkcji rolniczej. Dodatkowa płatność dla młodych rolników przyznawana w ramach płatności obszarowej nie stanowi dodatkowej zachęty do prowadzenia działalności rolniczej i powoduje odpływ młodych ludzi z terenów wiejskich.
  Odpowiedź MRiRW:
  Warunki określone w powyższych przepisach prawa UE, zostały odzwierciedlone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w przepisach prawa krajowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, z późn. zm.), pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, został zdefiniowany w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym, co do zasady, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych (UR) wynoszącej co najmniej 1 ha. Jednocześnie, rozporządzenie w sprawie „Premii dla młodych rolników”, pozwala wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej
  w gospodarstwie. Wyjątki przewidziano dla osób:
  1) niepełnoletnich, które stały się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni UR wynoszącej co najmniej 1 ha – za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się w takich przypadkach dzień uzyskania pełnoletności;
  2) fizycznych, które stały się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni UR wynoszącej co najmniej 1 ha w wyniku dziedziczenia – za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się późniejszą z dat:
  a) dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub
  b) dzień uzyskania pełnoletności.
  Natomiast zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli po dniu wejścia w posiadanie lub stania się właścicielem gospodarstwa o powierzchni UR co najmniej 1 ha, osoba fizyczna np. wystąpiła o płatności bezpośrednie, pomoc finansową dla rolników, kredyt preferencyjny, czy zarejestrowała zwierzę gospodarskie lub dział specjalny produkcji rolnej – za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności, jeżeli osoba fizyczna uprawdopodobni, że nie rozpoczęła prowadzenia działalności rolniczej przed tym dniem. Dodatkowo należy podkreślić, że nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników PROW 2014-2020”, odbywają się corocznie tak, aby umożliwić młodym osobom podejmującym decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym złożenie wniosku o przyznanie pomocy w tym maksymalnym okresie.
 2. Na wniosek o rozwiązanie problemu z odbiorem i utylizacją folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w tym opon ciągnikowych. Z naszych informacji wynika, że uruchomiony w 2019 r. przez NFOŚ program Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów związanych z produkcją rolniczą nie spełnił oczekiwanego efektu z powodu zbyt zaniżonej kwoty pomocy.
  Odpowiedź MRiRW:
  Odpowiadając na wniosek dotyczący problemu związanego ze zbiórką i odbiorem odpadów pochodzenia rolniczego informuję, że w ramach wzajemnych uzgodnień prowadzonych w 2021 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Ministerstwem Klimatu i Środowiska, w bieżącym roku została uruchomiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), kolejna II edycja programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Podstawowym założeniem programu, jest dofinansowanie zgodnego z prawem usuwania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzenia rolniczego, takich jak: folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach. Zgodnie z informacją przekazaną przez NFOŚiGW, w ramach II naboru ogólnopolskiego trwającego od 28.06.2021 r. do 15.09.2021, do programu wpłynęło w terminie i zostało zarejestrowanych 919 wniosków gmin, na łączną kwotę dofinansowania w formie dotacji 39,1 mln zł. Po terminie wpłynęło 11 wniosków. Zgodnie z danymi, ze złożonych w terminie wniosków, do zagospodarowania planowane jest ok. 61,7 tys. Mg odpadów. Aktualnie trwa procedura oceny wniosków przez koordynatorów w Departamencie Ochrony Ziemi NFOŚiGW.
  Należy zaznaczyć, że realizowany w 2021 r. program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, nie jest rozwiązaniem docelowym, a jedynie rozwiązaniem doraźnym, zastosowanym w 2021 r. i latach poprzednich. Natomiast wypracowanie rozwiązania docelowego, znajduje się w kompetencjach resortu Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czynnie uczestniczy we wszystkich działaniach legislacyjnych MKiŚ podejmowanych w zakresie gospodarki odpadami, wielokrotnie podnosząc temat potrzeby uregulowania problemów z odbiorem odpadowych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.