17.02.2021 Wydarzenia

W piątek, 12 lutego br. zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej spotkał się z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z obsługą różnych wniosków składanych przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz realizacji płatności obszarowych i PROW z kampanii 2020 roku. Podczas spotkania omówiono przygotowanie samorządu rolniczego do zbliżającej się kampanii wnioskowej oraz przedyskutowano najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały rolników przy składaniu tegorocznych wniosków obszarowych – mówi Wiesław Lada dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej i dodaje, że Magdalena Rożek wicedyrektor rzeszowskiej ARiMR szczegółowo omówiła poszczególne działania agencji płatniczej.

– Z tego co mówiła, w ramach płatności bezpośrednich za 2020 rok do Biur Powiatowych ARiMR rolnicy z terenu Podkarpacia złożyli łącznie 111 003 wniosków. Dla porównania w 2019 r. było to 112 847 wniosków. Zaliczki do końca listopada 2020 roku otrzymało 108 049 gospodarstw na kwotę 345 012 278 zł. Z tego wynika – wnioskuje dyrektor Wiesław Lada, że w wymaganym prawem terminie 2 954 podkarpackich rolników nie otrzymało zaliczek na poczet płatności obszarowych za 2020 rok. Do 12 lutego br. Agencja wydała 97 157 decyzji o przyznaniu płatności, co stanowi 87,5% złożonych wniosków. Kwota płatności końcowych po wydaniu decyzji czyli kwota płatności przyznana decyzją pomniejszona o wypłaconą wcześniej zaliczkę wynosi 76 187 757 zł. Tak więc do 12 lutego br. 74 337 podkarpackich rolników otrzymało całą płatność obszarową za 2020 rok na łączą kwotę 421 200 035 zł. To jak łatwo policzyć 67 %  gospodarstw ubiegających się o tą płatność.

Relacjonując spotkanie dyrektor Wiesław Lada powiedział, że 52 576 podkarpackich rolników w 2020 r. ubiegało się o płatność z tytułu ONW. Z tego tytułu rzeszowski oddział  ARiMR wypłacił zaliczki dla 49 458 rolników, czyli dla 94% wnioskujących na łączną kwotę 42 627 397 zł. Do 12 lutego br. rzeszowski oddział  ARiMR wydał 43 715 decyzji, a dla 36 783 gospodarstw czyli dla 70% wypłacił wszystkie należne płatności na łączną kwotę 48 377 879 zł. Jeśli chodzi o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne do rzeszowskiego oddziału ARiMR wpłynęło 8 378 spraw, zaliczki z tego tytułu rzeszowski oddział ARiMR wypłacił dla 7 648 gospodarstw czyli dla 91% ubiegających się o tą płatność, wydał 6 068 decyzji, a dla 5 246 gospodarstw stanowiących 63% ogółu wnioskujących wypłacił wszystkie należne płatności na łączną kwotę 51 204 558 zł. Jeśli chodzi o płatności z działania Rolnictwo ekologiczne: złożono 781 wniosków, zaliczki wypłacono dla 573 gospodarstw czyli dla 73% gospodarstw ubiegających się o tą płatność, wydano 503 decyzje, a dla 428 gospodarstw stanowiących 55% ogółu wnioskujących wypłacono wszystkie należne płatności na łączną kwotę 4 613 982 zł.

Podczas spotkania omówiono również zmiany w sposobie ubiegania się o płatności w 2021 roku. W 2021 roku rolnicy nie otrzymają z ARiMR wniosków tzw. papierowych. Wnioski będą składane tylko w formie elektronicznej. Każdy rolnik ubiegający się o dopłaty obszarowe będzie musiał wniosek złożyć internetowo, ponadto ARiMR  nie będzie przyjmowała tzw. „Oświadczeń o braku zmian we wniosku w stosunku do roku poprzedniego”.

W tym roku będą również zmiany w płatnościach tzw. dobrostanowych dla zwierząt, będzie nowa płatność dla owiec, a w przypadku wypasu krów mlecznych wysokość dopłaty będzie zależała od liczby posiadanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych. I tak gospodarstwa posiadające od 1 do 100 sztuk otrzymają 100% stawki płatności, gospodarstwa posiadające 101-150 sztuk otrzymają 75% stawki płatności, a gospodarstwa posiadające powyżej 150 krów mlecznych otrzymają 50% stawki płatności.

Podczas spotkania wicedyrektor Magdalena Rożek omówiła również inne działania realizowane przez ARiMR. Mówiła, że w województwie podkarpackim w grudniu 2020 roku rolnicy złożyli 3 700 wniosków o dofinansowanie do zakupu komputerów, Agencja wydała w tym działaniu 3 346 pozytywnych decyzji opiewających na łączną kwotę 5 001 000 zł i 354  decyzji negatywnych.

Mówiąc o kolejnych działaniach wicedyrektor Magdalena Rożek powiedziała, że w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w dotychczasowych ośmiu naborach od 2017 r. podkarpaccy rolnicy złożyli łącznie 2 380 wniosków na kwotę 49 620 000 zł. W 2020 roku rolnicy złożyli  816 wniosków, wnioski te są weryfikowane przez Biura Powiatowe. Na dzień 11 lutego br. rzeszowski oddział ARiMR wydał 730 pozytywnych decyzji na kwotę 43 800 000 zł;  61 spraw zostało rozstrzygniętych negatywnie, a 25 spraw jest w trakcie weryfikacji merytorycznej.

W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w 2020 r. podkarpaccy rolnicy złożyli 578 wniosków pomocowych, wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej, termin na wydanie decyzji w tych sprawach upłynie 29 czerwca 2021 r., a kwota zakładanych projektów opiewa na sumę maksymalnie 144 500 000 zł.

W ramach „Premii dla młodych rolników” w 2020 r., podkarpaccy rolnicy złożyli  128 wniosków pomocowych, które obecnie są weryfikowane przez Biura Powiatowe. Na dzień 11 lutego br. rzeszowski oddział ARiMR wydał  84 decyzji pozytywnych na kwotę 12 600 000 zł., 30 spraw zostało negatywnie rozstrzygniętych, a 14 spraw jest w trakcie weryfikacji.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządu przekazali przedstawicielom ARiMR swoje spostrzeżenia, uwagi i problemy z którymi najczęściej zgłaszają się podkarpaccy rolnicy w związku z różnymi działaniami realizowanymi przez ARiMR.

Józef Walczak członek zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej zaapelował o szybsze rozpatrywanie wniosków obszarowych złożonych przez rolników aktywnych, zajmujących się produkcją rolniczą na większą skalę. Jak mówił z dotychczasowych obserwacji wynika, że najpierw ARiMR obsługuje wnioski mniejszych rolników, składające się z kilku, kilkunastu działek ewidencyjnych, a wnioski trudniejsze weryfikuje później. Apel ten poparł Jerzy Jakubiec delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Józef Walczak zwrócił się również do przedstawicieli ARiMR z prośbą o stworzenie możliwości zmiany profilu produkcji w niektórych działaniach realizowanych przez ARiMR. Chodziło mu o zobowiązania 5-letnie podejmowane w działaniu „Młody rolnik”. – Zobowiązania 5-letnie to długi okres, zdarza się że młodzi rolnicy w tym czasie ponoszą straty, spadają ceny żywca wołowego czy trzody chlewnej, produkcja staje się nieopłacalna. Takim rolnikom należy stworzyć możliwość zmiany profilu produkcji w trakcie trwania podjętego zobowiązania – tłumaczył swój wniosek Józef Walczak.

Odnosząc się do tegorocznej kampanii składania wniosków obszarowych Jerzy Bator wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej poinformował zebranych, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do resortu rolnictwa o stałą zmianę terminu składania wniosków obszarowych i pozostałych z 15 marca do 15 maja na 1 kwietnia do 31 maja, a Stanisław Bartman prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej zapowiedział organizację spotkania  mającego na celu odpowiednie przygotowanie się samorządu rolniczego do tegorocznej kampanii wnioskowej.

Przedstawiciele ARiMR wysłuchali zgłaszane podczas dyskusji uwagi i propozycje, zapewnili, że postarają się je uwzględnić i wykorzystać w trakcie organizacji pracy ARiMR, tak by rolnicy jeszcze bardziej byli zadowoleni z obsługi i pracy ARiMR. Przypomnieli, że każdym Biurze Powiatowym ARiMR są stanowiska komputerowe przeznaczone dla rolników zorganizowane w ramach tzw. pomocy technicznej. Rolnicy mogą przyjść do ARiMR i skorzystać z pomocy pracowników, np. przy wypełnianiu wniosków obszarowych czy też nauczyć się zgłaszania zdarzeń zwierzęcych przez portal IRZ.

 

Stanisław Majda

Podkarpacka Izba Rolnicza