Podajemy do informacji odpowiedź Wojewody Podkarpackiego na pismo Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie uruchomienia pomocy dla osób poszkodowanych na skutek wystąpienia powodzi i deszczu nawalnego.

Wojewoda Podkarpacki wstąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o udzielenie wsparcia dla gospodarstw rolnych, które ucierpiały w roku bieżącym w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Łącznie na terenie województwa podkarpackiego poszkodowanych zostało ok. 3 500 producentów rolnych, z czego ok. 600 ucierpiało na skutek przymrozków wiosennych, zaś ok. 2 900 w związku z wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego i powodzi. Stąd też Wojewoda Podkarpacki widząc ogrom strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zwrócił się do Rządu z ww. pismem o pomoc dla poszkodowanych.

Niezależnie od powyższego producenci rolni, u których Komisje Gminne ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oszacowały szkody w uprawach rolnych mogą otrzymać pomoc w formie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji rolnej.

Jednocześnie informuję, że ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielana jest pomoc finansowa w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019.1507 z późn. zm.), rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Powyższa pomoc przyznawana jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku mieszkalnego lub budynku gospodarczego, w formie zasiłku celowego do 20 tys. zł lub 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego oraz do 100 tys. zł na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Szczegółowe zasady przyznawania powyższej pomocy określone zostały w opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasadach udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Z rezerwy celowej budżetu państwa Wojewoda Podkarpacki, pozyskał środki na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb z tytułu zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w łącznej 8 922 000 zł. Wnioski o uruchomienie rezerw skierowane zostały do Ministra Finansów odpowiednio w dniu 27 i 28 czerwca br., tj. niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

Według stanu na dzień 29 lipca 2020 r. pomoc skierowano do 26 gmin województwa podkarpackiego. Jednostki samorządu otrzymały środki finansowe w łącznej wysokości 7 883 886 zł na wypłatę zasiłków do 6 000 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb dla 2 232 osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń, jakie miały miejsce w gminach województwa podkarpackiego począwszy od dnia 26 czerwca br. Środki przekazywane były do jednostek samorządu niezwłocznie po złożeniu przez nie zapotrzebowania do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu.

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynika, iż według stanu na dzień 24 lipca 2020 r. zasiłki do 6 000 zł zostały wypłacone 1 800 poszkodowanym osobom lub rodzinom na łączną kwotę 6 753 607 zł (85,6% przekazanych środków z budżetu państwa na przedmiotową pomoc). Kolejne wypłaty zasiłków planowane są w ciągu następnych dni.

Ponadto, Wojewoda Podkarpacki kolejnymi wnioskami wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie limitu wydatków dla województwa podkarpackiego o łączną kwotę 7 068 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na remont budynków mieszkalnych (6 714 450 zł) oraz na remont budynków gospodarczych (353 600 zł). Przedmiotowa pomoc skierowana zostanie odpowiednio do 403 i 43 rodzin z terenu 12 gmin Podkarpacia.