W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 18.11.2022 r., przekazało następujące informacje:

„W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 r., z późń. zm.), ustanawiając między innymi dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy i naciski osi pojazdu lub zespołu pojazdów.
W przypadku gdy pojazd lub zespół pojazdów ma przekroczone powyżej wskazane parametry techniczne (masy, wymiary, naciski) to na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym jego ruch po drodze może odbywać się jako przejazd pojazdu nienormatywnego.
Wielkości dla pojazdów nienormatywnych, których przejazd wymaga pilotowania określa przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) zgodnie z którym:

 • pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
 1. długość pojazdu – 23,00 m,
 2. szerokość – 3,20 m,
 3. wysokość – 4,50 m,
 4. masa całkowita – 60 t

powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.

 • pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
 1. długość pojazdu – 30,00 m,
 2. szerokość – 3,60 m,
 3. wysokość – 4,70 m,
 4. masa całkowita – 80 t

powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny.
Ponadto Departament Transportu Drogowego uprzejmie wskazuje, iż przepis w art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym określa zasady używania żółtych sygnałów błyskowych. Do pojazdów, które są zobowiązane używać żółtych świateł ustawodawca zaliczył:

 1. pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne oraz
 2. pojazdy, które ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”