Projekt rozporządzenia MRiRW  zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z prośbą o uwagi do 21 maja 2020 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej