W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR dotyczący wniosków o udzielenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło stanowisko.

Resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy producent rolny jest zobowiązany opatrzyć podpisem zaufanym.

Protokół albo kalkulację oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy można pobrać wyłącznie w przypadku, jeśli wniosek został podpisany Profilem Zaufanym, „klikając” w numer gospodarstwa.

Natomiast jeśli po zalogowaniu się do aplikacji widnieje status „wniosek w edycji”, wówczas nie ma możliwości wygenerowania i pobrania protokołu lub kalkulacji z uwagi na to, że zgodnie z wyjaśnieniami administratora aplikacji wniosek nie został skutecznie podpisany.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że wszyscy producenci rolni, którzy skutecznie podpisali Profilem Zaufanym wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2023 r. od końca listopada 2023 r. mogli pobierać protokoły lub kalkulacje oszacowania szkód.

Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producent rolny do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem w 2023 r. szkód spowodowanych przez suszę był zobowiązany dołączyć uwierzytelniony wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Raport oszacowania szkód sporządzany przez komisję powołaną przez wojewodę zawiera jedynie :

  1. imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
  2. informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
  3. procentową wysokość oszacowanych szkód;
  4. imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
  5. datę oszacowania szkód.

A zatem ww. raport nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do potwierdzenia spełniania przez wnioskującego o pomoc producenta rolnego wymogów do przyznania pomocy w związku z wystąpieniem w 2023 r. suszy.

Odnośnie sumowania szkód, poinformowano, że proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji jest nieco odmienny od szacowania szkód powstałych w wyniku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów, co wpływa na brak możliwości ich łączenia.