Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie koniecznych zmian wspólnej polityki rolnej i polityki krajowej dotyczącej rolnictwa, przyjęte na IV posiedzeniu KRIR VII kadencji w Warszawie w dniu 23 maja 2024 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 r., biorąc pod uwagę zbliżające się wybory do Europarlamentu, wyraża zdecydowanie, iż Eurodeputowani w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego powinni prezentować stanowisko, że podstawą europejskiego rolnictwa jest produkcja bezpiecznej i wysokiej jakości żywności na obszarach wiejskich oraz zapewnienie Europie bezpieczeństwa żywnościowego przy poszanowaniu przyrody i klimatu. Jednak równie ważnym jest konieczność zapewnienia dochodów dla rodzinnych europejskich gospodarstw rolnych, aby stworzyć warunki do wymiany pokoleń młodym rolnikom. I to powinno stanowić podstawę dla formułowania polityki UE nie tylko WPR ale i tej która obejmuje działalność rolniczą, jak i polityki krajowej.

Dlatego też Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się:

 1. Ochrony rynku europejskiego przed napływem artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich, które nie przestrzegają tych samych co w Europie standardów, zagrażając tym samym zdrowiu konsumentów i zaburzają konkurencję europejskim rolnikom wpływając na globalne zmiany klimatu np. niekontrolowaną wycinkę lasów tropikalnych, przez stosowanie niedozwolonych substancji aktywnych środków ochrony roślin.
 2. Wprowadzenia na poziomie UE sankcji na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi – solidarnie, we wszystkich krajach UE.
 3. Uregulowania wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą na poziomie wartości z roku 2021 (przed wojną) i z pełnym przestrzeganiem wymogów obowiązujących w krajach UE.
 4. Urealnienia cen interwencyjnych na podstawowe produkty rolne w KE i prowadzenie skupu interwencyjnego,
 5. Wycofania przepisów o odnowieniu siedlisk przyrodniczych.
 6. Całkowitego wycofania po 2030 r. ugorowania (GAEC 8).
 7. Nowego uregulowania w zakresie zmniejszania stosowania środków ochrony roślin (określić średnie zużycie środków ochrony roślin w UE i odnieść do niego zmniejszenie zużycia w danym kraju) oraz konieczność szybszego wprowadzania zamienników wycofywanych substancji aktywnych środków ochrony roślin.
 8. Zwiększenia limitu de minimis na poziomie krajowym i na poziomie gospodarstwa
 9. Uruchomienia kredytów preferencyjnych dla rolników oraz stworzenie możliwości konsolidacji i restrukturyzacji kredytów udzielonych rolnikom z możliwością spłaty na 25 lat i oprocentowaniem 1% i przywrócenie płynności finansowej gospodarstwom.
 10. Określenia na poziomie krajowym na nowo definicji aktywnego rolnika.
 11. Dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego dopuszczonego poziomu przez UE II filara WPR.
 12. Umożliwienia dofinansowania odsetek do kredytów inwestycyjnych z II filara WPR.
 13. Zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników korzystających z płatności bezpośrednich i innych działań w ramach WPR i innych; w tym zlikwidowania absurdów administracyjnych.
 14. Zmniejszenie kontroli gospodarstwa rolniczych. Prowadzenie gospodarstwa rolnego podlega największej liczbie kontroli ze wszystkich rodzajów prowadzanych działalności w gospodarce kraju.
 15. Podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycję rolnika w łańcuchu rolno-spożywczym wobec podmiotów takich jak sieci detaliczne oraz koncerny, m.in. produkujące nawozy, zakłady przetwórcze.
 16. Określenie polityki rolnej dla rozwoju gospodarstw produkcyjnych i pomocy socjalnej dla małych gospodarstw.
 17. Określenie wsparcia dla gospodarstw hodowlanych poprzez program odbudowy produkcji trzody chlewnej i bydła.
 18. Umożliwienie dywersyfikacji dochodów rolników poprzez kredyty preferencyjne na inwestycje w energię odnawialną przy jednoczesnym przeznaczeniu środków z KPO na modernizację linii energetycznych na obszarach wiejskich oraz uregulowania kwestii instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych.
 19. Natychmiastowej zmiany systemu określania i zgłaszania suszy w rolnictwie.
 20. Zmian w systemie ubezpieczeń roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich dofinansowywanych z budżetu państwa, w tym:
 • aby Zakłady ubezpieczeniowe ubezpieczające z systemem dopłat miały jednakowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU),
 • skrócić okres karencji z 14 do 7 dni,
 • uregulować na nowo system ubezpieczeń upraw wysokokosztowych oraz zwierząt.

21. Uporządkowanie spraw dotyczących odszkodowań za szkody zwierząt prawnie chronionych jak żurawie, czaple, kormorany, krukowate, gęsi, bobry, łosie i wilki oraz szkód łowieckich powodowanych przez zwierzynę łowną

22. Przygotowanie i wprowadzenie programu w zakresie gospodarowania wodą i systemami melioracyjnymi na cele rolnicze.

Stanowisko skierowane jest do Przewodniczących Partii Politycznych i kandydatów na Eurodeputowanych,  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.