Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada informacje dotyczące możliwości stosowania przez PolishAgri sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polish Agro sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni praktyk, które mogą zostać uznane za nieuczciwie w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1213, dalej także jako u.p.n.w.p.k.).

W związku z powyższym Prezes UOKiK chciałby zapoznać się z głosem producentów zbóż i rzepaku. Państwa stanowisko może w sposób wydatny pomóc ocenić i usunąć ewentualne negatywne zjawiska występujące na rynku dostaw zbóż. Mając na względzie powyższe w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o art. 12 ust. 1 u.p.n.w.p.k., zwracam się do Państwa o wyjaśnienie:

  1. Czy docierały do Państwa jakiekolwiek sygnały o praktykach ww. spółek naruszających w relacjach handlowych dobre obyczaje i interesy dostawców zbóż i rzepaku, np. w odniesieniu do postanowień umownych dotyczących klauzuli sity wyższej, kar umownych bądź badania jakości produktów rolno-spożywczych,
  2. Jak Państwo oceniają zobowiązywanie producentów rolnych do zakupu zbóż i rzepaku na wolnym rynku oraz ich sprzedaży na rzecz nabywcy w wypadku wystąpienia siły wyższej i niemożności zrealizowania przedmiotu umowy sprzedaży zbóż i rzepaku z samodzielnie wytworzonych produktów; z jakimi trudnościami mogłyby się wiązać takie działania,
  3. Jak według Państwa powinny kształtować się postanowienia umowy sprzedaży zbóż i rzepaku dotyczące klauzuli sity wyższej, aby uwzględniały ryzyko działalności rolniczej związane z możliwością wystąpienia negatywnych zjawisk niezależnych od czynnika ludzkiego (np. susza, stan epidemii),
  4. Jak powinny kształtować się postanowienia umowy sprzedaży zbóż i rzepaku dotyczące badania jakości produktu, w szczególności procedura w wypadku sporu co do ustaleń badań jakości zboża i rzepaku dokonanych przez nabywcę (np. rozkład kosztów badań, wybór oraz koszty transportu przedmiotu sprzedaży do jednostki badawczej)
  5. Czy według Państwa wiedzy stan epidemii COVID-19 wpłynął na realizację umów dostawy, sprzedaży lub kontraktacji zbóż lub rzepaku np. czy ograniczenia związane ze stanem epidemii uniemożliwiały producentom rolnym dostarczenie umówionej ilości produktu do kupującego;
  6. Czy według Państwa wiedzy ewentualne przypadki niewywiązywania się producentów zbóż i rzepaku z umów prowadziły do nakładania na nich kar umownych lub wiązały się z innymi sankcjami;
  7. Czy według Państwa wiedzy utrudnienia w dostawach zbóż i rzepaku traktowane były jako sita wyższa lub inna okoliczność zwalniająca producenta rolnego z części świadczenia.

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia proszę przesłać pisemnie na adres Delegatury UOKiK bądź drogą elektroniczną (dane kontaktowe na dole artykułu) w terminie do dnia 21 września 2020 r.

W przypadku braku możliwości przekazania części informacji lub dokumentów w zakreślonym terminie prosimy o kontakt z Delegaturą przed jego upływem.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz

tel. 52-345-56-44

faks 52-345-56-17

bydgoszcz@uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl