Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod okrywą z plandeki.

W odpowiedzi Prezes Zarządu Grupy Azoty Marcin Kowalczyk poinformował, że karta charakterystyki została zmieniona i po zmianie zapisów w Karcie Charakterystyki, Pulan® należy przechowywać:

Wymagania względem miejsca:

  • Przy składowaniu nawóz należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Przechowywać na podłożu wykonanym z niepalnych materiałów, na suchej, gładkiej powierzchni pozbawionej kanałów, dziur i zagłębień, gdzie mogłoby dojść do uwięzienia stopionego produktu. Dozwolone jest stosowanie palet drewnianych jako podstaw, w nienagannym stanie, niezanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, azotanem amonu.
  • Nie przekraczać masy 300 t produktu w stosie. Stosy powinny być oddzielone od siebie, ścian, dachu, źródeł ciepła na odległość minimum I m. Zapewnić dojazd pojazdu do każdego stosu.
  • Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogrzewaniem powyżej 30°C.

Informacje o opakowaniach:

  • Nawóz w opakowaniach jednostkowych 30 kg przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwóch palet (składających się max. z 8 warstw każda) oddzielonych odpowiednią przekładką zapobiegającą zsuwaniu palety i uszkodzeniom mechanicznym opakowań.
  • Dopuszcza się krótkotrwałe składowanie 3 warstw opakowań elastycznych typu big-bag o masie nie przekraczającej 600 kg — maksymalnie do 6-ciu miesięcy, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w Karcie Charakterystyki. Po tym czasie należy zmienić obciążenie ograniczając liczbę warstw big-bag’ów do 2 sztuk.

Inne wytyczne:

  • Nie składować azotanu amonu razem z materiałami wymienionymi w punkcie 10.5.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni oraz źródeł zapłonu.
  • Nie składować z innymi nawozami niż saletrzane. • Dostęp do wszystkich miejsc składowania powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.

Grupa Azoty stawia sobie za cel dostarczenie do każdego podmiotu, który przechowuje nawóz rzetelnej i wyczerpującej względy bezpieczeństwa informacji. Zdajemy sobie sprawę, iż spełniając wymogi regulacyjne, Karta Charakterystyki Pulan® jest obszernym dokumentem dlatego też pragniemy zauważyć że warunki przechowywania są określone zawsze w sekcji 7. Informacja zawarta w tym rozdziale pozwala każdemu na bezpieczne dla siebie i otoczenia przechowywanie nawozu azotowego Pulan®.