24.07.2023 Weterynaria

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wraz z wytycznymi dotyczącymi  wymogów poprawiających dobrostan utrzymywanych świń.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https: www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierząt- gospodarskich) zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  •  przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:

§21 Swiniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności sforny, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

§23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania” oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Powiatowy lekarz weterynarii podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, będzie zobowiązany do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu, jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika. Mając na względzie, iż zawarte w wytycznych wzory protokołu obowiązują jedynie Inspekcję Weterynaryjną, a rolnicy mogą z dobrej woli lub praktyki wykorzystać ww. wzór, powiatowy lekarz weterynarii będzie wymagał, aby rolnik dokumentując przeprowadzane kontrole stada, sporządzał protokół zawierający informacje takie, jakie zostały zawarte we wzorze.

Celem wdrożenia ww. wymogów poprawiających dobrostan otrzymywanych świń i zapobieżeniu nieuprawnionych zabiegów związanych z redukcją kłów u prosiąt i knurów oraz obcinaniem części ogona, uprzejmie proszę o rozpropagowanie m. in. w trakcie szkoleń tych informacji wśród rolników utrzymujących świnie informując jednocześnie o możliwości korzystania z przedmiotowych wzorów.

Wytyczne dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń