W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej, wystąpił przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne zwiększenie limitów krajowych na pomoc de minimis w rolnictwie, by można było ciągle, bez przerw, realizować wsparcie dla rolników.

W obwieszczeniu MRiRW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podano, że wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na 2020 r. wynosi:

  • w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
  • w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro

Natomiast wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosiło:

  • w rolnictwie 295 932 125,00 euro (100 %),
  • w rybołówstwie 4 248 903,31 euro (10,3 %)

Z tego wynika, że na początku sierpnia 2020 r. nie można było wypłacać tej pomocy w rolnictwie, a należna pomoc z tego tytułu uprawnionym osobom będzie wypłacana w kolejnym roku kalendarzowym, po wyznaczeniu nowego limitu kwoty pomocy na 2021 r. Zdaniem Zarządu PIR, jeśli nie zostaną podjęta żadne kroki, sytuacja będzie się powtarzać. Mamy obawy, że z tego powodu, np. pieniądze przeznaczone na dofinansowanie wapnowania gleb w województwie podkarpackim nie zostaną wykorzystane. Z danych GUS wynika, że mamy najbardziej zakwaszone gleby w Polsce.

Odpowiedź MRiRW na zwiększenie limitu de minimis