Podkarpacka Izba Rolnicza wystąpiła do MRiRW z wnioskiem o podjęcie tematu na forum Unii Europejskiej aby wypłata zaliczek z tytułu należnych rolnikom dopłat bezpośrednich i płatności PROW była niezależna od prowadzenia kontroli u wytypowanych rolników. Obowiązujące zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom budzi niezadowolenie rolników i poczucie niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej.

W odpowiedzi MRiRW przekazało informację:

W odpowiedzi na ww. wniosek pragnę zapewnić, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu ww. płatności.

Dlatego też również w roku bieżącym Polska zabiega na forum Unii Europejskiej nie tylko o możliwość wypłaty zaliczek na zwiększonym poziomie, ale także o możliwość wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich pomimo niezakończonych kontroli na miejscu.

Obowiązujące przepisy unijne (art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013) stanowią bowiem, że płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu.

W drodze odstępstwa zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą być wypłacane po zakończeniu kontroli administracyjnych, co oznacza, że płatności zaliczkowe w ramach PROW mogą być wypłacane przed kontrolami na miejscu. Natomiast w przypadku płatności bezpośrednich, aby możliwe było zastosowanie takiego podejścia wymagana jest odpowiednia zmiana przepisów UE.

Jednocześnie pragnę poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość wykorzystania pewnych, dopuszczonych przez Komisję Europejską, mechanizmów elastyczności w celu zapewnienia sprawnej wypłaty płatności zaliczkowych. Możliwe jest bowiem m.in. wypłacenie zaliczek w ramach niektórych schematów pomocowych, takich jak system jednolitej płatności obszarowej lub dobrowolne wsparcie związane z produkcją, dla których zakończone zostały kontrole na miejscu i nie wykazały one nieprawidłowości.