Podkarpacka Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskiem do MRiRW o rozważenie możliwości wprowadzenia dla rolników uprawnień do stosowania środków ochrony roślin bezterminowo , bez konieczności ponawiania szkoleń co 5 lat.

W odpowiedzi MRiRW przekazało stosowne wyjaśnienia:

Zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin, zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, natomiast zgodnie z art. 64 ust. 2 tej ustawy szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, obejmują szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Należy podkreślić, że obowiązek ten wynika z wdrożenia zapisów art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia wszystkim użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostępu do odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy.

Ochrona roślin jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią wiedzy. Systematycznie pojawiające się nowe rozwiązania w ochronie roślin wpływają na częste zmiany przepisów. Powtarzanie szkoleń ma zatem na celu utrzymanie i pogłębienie wiedzy przez rolników, a tym samym zapobieżenie popełnianiu przez nich błędów, mogących mieć skutki także prawne.

Wskazać należy także, że przy opracowywaniu szkoleń uzupełniających skoncentrowano się na tym, aby były one maksymalnie nieobciążające dla rolnika, dlatego też ograniczono ich zakres do zupełnego minimum. Szkolenie uzupełniające trwa 7 godzin lekcyjnych.

Informuję również, że w bieżącym roku powinny rozpocząć się prace nad nowymi przepisami UE zastępującymi dyrektywę 2009/128/WE. To spowoduje, że przeglądowi poddane zostaną wszystkie przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w tym także przepisy dotyczące organizacji szkoleń.