W odpowiedzi na pismo PIR z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie wsparcia dla podkarpackich rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2020 r., Wojewoda Podkarpacki w piśmie z dnia 02 lutego 2021 r. informuje,

„…że wojewoda, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) odpowiada za organizację szacowania strat w gospodarstwach rolnych, które wystąpiły w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Stąd też w roku ubiegłym na terenie naszego województwa uaktywnione zostały prace 99 komisji powołanych przez wojewodę, które oszacowały straty w ok. 4 tys. gospodarstwach, na łączną kwotę ponad 51 mln. Natomiast, w przypadku wprowadzenia przez Rząd pomocy finansowej dla rolników na pokrycie szkód powstałych w uprawach rolnych, środki wypłacane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednakże, takie wsparcie finansowe do 1 ha uprawy zniszczonej w wyniku wystąpienia w roku ubiegłym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, nie zostało przez Ministerstwo ogłoszone.

Należy zaznaczyć, że Wojewoda Podkarpacki, znając wielkość strat, które powstały w roku ubiegłym w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa podkarpackiego, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem z dnia 21 lipca 2020 r., znak: ŚR-IV.6333.35.2020, informującym o skali problemu i wielkości szkód powstałych w rolnictwie wraz z prośbą o udzielenie wsparcia dla poszkodowanych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dodatkowo w dniu 29 października 2020 r. (pismo znak: ŚR-IV.6333.44.2020) ponowiono prośbę do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie pomocy finansowej dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku wystąpienia wspomnianych wyżej zjawisk.

W dniu 18 listopada br. MRiRW poinformowało Wojewodę Podkarpackiego, że producenci rolni poszkodowani w 2020 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych na podstawie przepisów wspomnianego Rozporządzenia.

Jednocześnie, jak informuje Minister, możliwą formą pomocy jest również:

  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu, w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub części bieżących składek;
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
  • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Mając na uwadze powyższe, według obowiązujących przepisów prawa, rolnicy poszkodowani w roku ubiegłym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą skorzystać z ww. form pomocy, o czym tut. Urząd poinformował gminy z terenu województwa podkarpackiego. Niezbędnym dokumentem uprawniającym do skorzystania ze wsparcia jest protokół z oszacowanych strat przez komisję powołaną przez wojewodę.”