24.04.2020 Zmiany

Do 31 grudnia 2020 r. można prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej. Nie zwalania to jednak z rejestracji w BDO.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy przedsiębiorcy oraz rolnicy właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony czas do 31 grudnia 2020 roku na rejestrację w elektronicznym rejestrze BDO.  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami była problem zarówno dla wielu przedsiębiorców, jak i rolników, dlatego też ustawodawca już wcześniej wydłużył termin na rejestrację w elektronicznym rejestrze BDO do 30 czerwca 2020 r. Teraz z powodu epidemii koronawirusa termin ten raz jeszcze został wydłużony, tym razem do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

„Art. 42. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.18) w art. 236a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.”.