Projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3 udostępniony został projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Wytyczne, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji PS WPR.

Podstawę wydania przedmiotowych wytycznych stanowią projektowane przepisy ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC137), zgodnie z którymi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca dla Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, może wydawać m. in. wytyczne szczegółowe odnoszące się do poszczególnych interwencji PS WPR.

Projekt niniejszych wytycznych obejmuje m.in. kwestie przyznawania i wypłaty pomocy, warunków wypłaty i zwrotu pomocy oraz zobowiązań w okresie związania celem dla interwencji pszczelarskich PS WPR.

Zgodnie z art. 139 projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej projekt wytycznych instytucji zarządzającej przekazany do zaopiniowania jednostkom, organom i podmiotom, o których mowa w art. 6 ust. 4 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za zaopiniowany zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy. Takie rozwiązanie ma na celu wydanie wytycznych niezbędnych do uruchomienia poszczególnych interwencji niezwłocznie po wejściu w życie projektowanej ustawy – bez konieczności powtarzania procesu opiniowania projektu wytycznych po wejściu w życie projektowanej ustawy.

MRiRW prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 14 dni od udostępnienia projektu.

Tabela_do_zgłaszania_uwag – pszczoły