28.04.2022 Wydarzenia

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że rozpoczyna nabór uczestników na dziewięciodniową kolonię dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2006), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim organizowana jest kolonia.

Informujemy, że w chwili obecnej nie są jeszcze znane wytyczne określające zasady organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w czasie trwania tegorocznych wakacji w związku z epidemią COVID-19. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. w Przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Kolonia odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 04 lipca 2022 roku w miejscowości Jarosławiec w Ośrodku Wypoczynkowym Bryza Morska, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec. Całkowity koszt za uczestnika kolonii wyniesie 700 zł. Zapisy telefoniczne prowadzą pracownicy Podkarpackiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów 16 627 30 01 lub 17 871 40 78 w terminie do 12 maja 2022 r. 

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione spełniające wymogi sanitarne:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie (5 posiłków),
  • opiekę wychowawcy, kierownika i opiekę medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonię i z powrotem.

 

Dokumenty do zapoznania się i stosowania:

Oferta Bryza Morska 2022

Regulamin koloni 2022

Lista co należy zabrać 2022

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2022 r organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika”.