13.07.2020 Wydarzenia

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że rozpoczyna nabór 50 uczestników na dziewięciodniową kolonię dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2004), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Kolonia odbędzie się w dniach od 14 do 22 sierpnia 2020 roku w miejscowości Władysławowo – Chłapowo w Ośrodku Kolonijny Korsarz, ul. Jaśminowa 12 i 21. Całkowity koszt za uczestnika kolonii wyniesie 570 zł. Zapisy telefoniczne prowadzi pracownik Podkarpackiej Izby Rolniczej Bogusław Gilarski pod numerem telefonu 16 627 30 01 w terminie do 31 lipca 2020 r. W związku z epidemią COVID-19, komplet dokumentów (oryginały) na kolonię należy wysłać pocztą listem poleconym na adres biura terenowego Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jarosławiu (37-500 Jarosław ul. Dąbrowskiego 18) najpóźniej tydzień od daty zapisu telefonicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (wpłata na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00 – 515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz należy wpisać imię i nazwisko uczestnika kolonii i termin turnusu). W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy uczestników.

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia/zrealizowania i dostarczenia do Podkarpackiej Izby Rolniczej):

Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS

Karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu Korsarz 14.08.2020- 22.08.2020

Ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin kolonii

Dokument do przekazania podczas zbiorki:

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika na dzień wyjazdu podpisane w dniu wyjazdu

Dokumenty dodatkowe:

  • w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
  • w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;
  • w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania.

Dokumenty do zapoznania się i stosowania:

Program kolonii Korsarz 2020

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Lista co nalerzy zabrać

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 r organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.