30.04.2021 Gospodarka

Samorząd rolniczy skierował do MRiRW pismo w sprawie przeprowadzenia zmian w dostępie do pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW

Samorząd rolniczy w piśmie skierowanym do MRiRW zaznaczył, że w poprzednich latach wielu rolników złożyło wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowaną z budżetu PROW 2014 – 2020, jednakże wystąpienie ASF, wybuch pandemii COVID-19, duże wahania cen na rynku rolnym, spowodowało, że muszą oni szukać dodatkowych możliwości rozwoju. Małe gospodarstwa są za słabe ekonomicznie, aby skorzystać z „Modernizacji gospodarstw rolnych” na obecnych warunkach i zaciągnąć wieloletnie zobowiązania finansowe. Z uwagi na to, że pomoc „Restrukturyzacje małych gospodarstw” nie jest zbyt wysoka, rolnicy powinni mieć możliwość skorzystania z dodatkowo „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w dwuletnim okresie przejściowym na nowy PROW. Brak tej formy wsparci, przez tak długi okres dla małych gospodarstw jest nie do przyjęcia. Rolnicy chcący rozwijać swoje przedsięwzięcia mają problem z dostępem do ich finansowania, nie mają oni możliwości innej szansy na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej niż wspomniana premia, ponieważ nie mają oni statusu osoby bezrobotnej.

W odpowiedzi MRiRW poinformowało:

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” skierowana jest do właścicieli gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro, a głównym celem jest wsparcie rozwoju tych gospodarstw, poprzez stymulowanie rozwoju produkcji rolniczej i w konsekwencji zwiększanie ich wielkości ekonomicznej. Wpisuje się to w cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Natomiast „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” realizują cel szczegółowy 6A – ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy a przedmiotowa pomoc skierowana jest do osób utrzymujących się z pracy w gospodarstwach rolnych, które poprzez podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej decydują się na rezygnację z działalności rolniczej bądź traktowanie jej jako działalności dodatkowej na rzecz założenia własnej działalności gospodarczej. Każdy z ww. instrumentów wsparcia ma określone warunki dostępu i wiąże się z podjęciem zobowiązań służących realizacji wskazanego celu. Rolnik może uzyskać tylko jedną z tych premii w okresie realizacji PROW 2014-2020 – albo na restrukturyzację małego gospodarstwa albo na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W ten sposób ze środków publicznych wspiera się jedną, wybraną przez rolnika, aktywność zawodową. Umożliwia to objęcie pomocą większej liczby beneficjentów. Na obecnym etapie realizacji Programu nie przewiduje się zmiany w tym zakresie.