16.06.2021 KRIR

Informacja z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych za okres od 1 do 31 maja 2021 r.

W dniu 5 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych formie on-line. Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Paweł Ściański oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ireneusz Leśnikowski. W dyskusji Członkinie Rady przedstawiały aktualne problemy i wnioski dotyczące przyszłej WPR, ujednolicenia definicji rolnika, polityki społecznej, informatyzacji wsi, zachowania dziedzictwa wsi jako miejsca pracy rolników i produkcji żywności, kół gospodyń wiejskich, problemów przedsiębiorczych rolników z uruchomieniem RHD i wiele innych.

W dniu 12 maja 2021 r. Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Mirosław Borowski wziął udział w spotkaniu z Prezydium Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik. Uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego. Jak podkreślił Wiceprezes KRIR należy zwrócić uwagę i zadbać o ochronę produkcji rolnej na wsi, a gospodarstwa rodzinne powinny mieć do 300 ha. Ponadto, zwrócił również uwagę, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy na obszary wiejskie powinno zostać przeznaczonych ok. 40% środków np. na rozwój przetwórstwa, na poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich. Minister Rolnictwa podkreślił, że nadanie kształtu ustawie o rodzinnym gospodarstwie rolnym będzie miało wpływ na inne ustawy, a co za tym idzie, będzie wymagało uzgodnień międzyresortowych.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

  • 17 maja – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie w Sejmie RP, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 18 maja – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 19 maja – posiedzenie Rady Konsultacyjnej PIORiN, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 19 maja – konferencja podsumowująca projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 26 maja – posiedzenie Komisji Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 maja Zarząd KRIR przekazał Marszałkowi Senatu RP T. Grodzkiemu uwagi samorządu rolniczego do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Analizując przedstawiony Plan, Zarząd KRIR zawnioskował o przesunięcie środków finansowych w Planie do 40% na rolnictwo i obszary wiejskie. Ważne jest, aby środki KPO były „kołem zamachowym” polskiej gospodarki i były skupione na wywołanie wieloletniego wzrostu gospodarczego. Jednak analizując poszczególne kategorie inwestycji, wydaje się, że mają one służyć w większości modernizacji administracji publicznej, a nie być realnym wsparciem dla przedsiębiorczości.

12 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska M. Kurtyce stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie ograniczenia liczebności ptactwa będącego nosicielem wirusa ptasiej grupy.

12 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W uzasadnieniu do projektu nie zamieszczono informacji na temat metodologii ustalenia wysokości stawek pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w zależności od uprawy.

14 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W projekcie nie przedstawiono wyjaśnienia w jaki sposób ustalono algorytm określający minimalną wysokość środków przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń w zależności od stawki jednolitej płatności obszarowej oraz powierzchni użytków rolnych ogółem. Ponadto nie uwzględniono potrzeby ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, co jest zagwarantowane ustawowo.

14 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie ciągników rolniczych, które zostały wprowadzone do obrotu, nie posiadając ważnych świadectw homologacji.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie problemu coraz większych szkód łowieckich, które w ostatnim czasie częściej dotykają polskich rolników. Dziko żyjąca zwierzyna, stanowi własność Skarbu Państwa, dlatego też szkody przez nią wyrządzane powinny być wypłacane ze środków państwowych – niezależnie od gatunku zwierzyny, czy są to zwierzęta łowne czy też ptaki dziko żyjące. Służby państwowe powinny później dochodzić roszczeń od Kół Łowieckich, co przyczyniłoby się do zdyscyplinowania kół.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju P. Borysa w sprawie umożliwienia identyfikacji posiadaczy gospodarstw rolnych zatrudniających pracowników po numerze REGON.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniowskiej-Kola w sprawie zmian zasad wydawania decyzji ostatecznych na potrzeby zakupu i sprzedaży ziemi rolnej. Obecnie rolnik, który jest zainteresowany zakupem konkretnej ziemi rolnej, musi złożyć wniosek do KOWR o wydanie decyzji ostatecznej, która jest niezbędna przy zawieraniu aktu notarialnego. Sprzedający może jednocześnie złożyć oświadczenie woli sprzedaży na wniosku do KOWR z kilkoma kupującymi, a KOWR bada możliwość zakupu ziemi każdego z wnioskodawców jednocześnie i tym samym może wydać dla wszystkich kupujących na tą samą działkę decyzję ostateczną. Taka decyzja jest bezterminowa i upoważnia każdego z kupujących do zawarcia aktu notarialnego. Rolnicy uważają, że jest to legalna droga do spekulacji i podbijania cen ziemi rolnej. Zdaniem samorządu rolniczego, takie rozwiązanie nie jest dobre, dlatego też proponujemy wprowadzenie terminu ważności dla każdej decyzji ostatecznej wydawanej przez KOWR np.: pół roku.

17 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, mające na celu wyeliminować „rolników na papierze”.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi podatkowej i dofinansowania z Programu Czyste Powietrze na inwestycje termoizolacyjne przez rolników.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie dostarczenia przez rolników dokumentów w postaci świadectwa homologacji WE lub dowodu rejestracyjnego na zakupione w ramach PROW 2014-2020 wozy asenizacyjne.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości zmiany typu użytkowego bydła w systemie IRZ.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie podjęcia działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o sporządzenie katalogu maszyn rolniczych, które poruszają się i są ciągnięte ciągnikiem rolniczym/pojazdem silnikowym oraz wymagają rejestracji/homologacji lub innych pozwoleń dopuszczających je do ruchu drogowego.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Wiceprezesa Rady Ministrów J. Gowina w sprawie planowanego wprowadzenia dodatkowej opłaty pobieranej przy zakupie olejów w postaci zwrotnej kaucji.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa H. Szymańskiej w sprawie przywrócenia zgłaszania na drukach dwuodpisowych przemieszczania zwierząt gospodarskich do Centralnej Bazy Danych do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o przeznaczenie środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy bezpośrednio dla gospodarstw rolnych na rolnictwo precyzyjne.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o weryfikację stref ASF i możliwość stopniowego uwalniania obszarów Polski z obszarów objętych restrykcjami związanymi z pojawieniem się wirusa.

17 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie systemu dotyczącego generowania pliku CSV, który rolnik otrzymuje na swój wniosek z systemu IRZ ARiMR w celu sporządzenia planu nawozowego na konkretny rok.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie problemów rolników z prowadzaniem działalności rolniczej w związku z osiedlaniem się nowych mieszkańców na terenach wiejskich, którym przeszkadza działalność rolników, hałas, zapach z hodowli, zapylenie, itp.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP A. Dudy, w związku z podpisaną umową programową, z prośbą o spotkanie w celu opracowania projektu prawa istotnego dla rolników dotyczącego ubezpieczeń społecznych.

18 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o uruchomienie pomocy dla hodowców drobiu poszkodowanych w wyniku ognisk ptasiej grypy oraz wpłynięcie na zakłady ubezpieczeniowe w sprawie ubezpieczenia zwierząt od uboju z konieczności.

18 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o uwzględnienie podczas trwających prac nad zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100% składek emerytalno-rentowych niezależnie od osiągniętego wieku, natomiast rolnikom, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat na otrzymanie emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek.

18 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie wprowadzenia odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki zwrócił się o kontynuację prac nad wdrożeniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań oraz uruchomienia kolejnej edycji programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w 2021 r.

18 maja Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o czasowe zezwolenie na stosowanie zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku ozimego w kampanii siewnej 2021 r.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o przedstawienie planów działania wobec rolników zamieszkujących na terenie przeznaczonym pod inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, którzy już parę lat nie mogą prowadzić inwestycji w swoich gospodarstwach.

19 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie ferm drobiu poszkodowanych w wyniku wystąpienia ptasiej grypy oraz intensyfikację prac służb podległych Ministrowi w sprawie rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem wirusa.

20 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o ponowne podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw.

20 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie uruchomienia naboru na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020 – w celu dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji dostosowania do wymogów bioasekuracji dla hodowców drobiu, jak to ma miejsce w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF w chowie i hodowli trzody chlewnej.

21 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi N. Dobrzyńskiej w sprawie poparcia stanowiska Polskiej Izby Nasiennej dotyczącego możliwości stosowania środka ochrony roślin Reglone z przeznaczeniem do desykacji plantacji nasiennych traw.

21 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie poparcia stanowiska Polskiej Izby Nasiennej dotyczącego możliwości stosowania środka ochrony roślin Reglone z przeznaczeniem do desykacji plantacji nasiennych ziemniaka.

25 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie problemu dotyczącego wypłaty wsparcia z mechanizmu „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” spadkobiercom, w przypadku śmierci wnioskodawcy.

25 maja Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie planowanej wycinki drzew przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zdaniem samorządu rolniczego wycinka drzewostanu leśnego doprowadzi do przemieszczania się zwierzyny żyjącej w lasach na pola, które sąsiadują z kompleksem przeznaczonym pod wycinkę.

25 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa H. Szymańskiej o zweryfikowanie poprawności działania zakładki „Zadaj pytanie” na stronie głównej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ rolnicy nie otrzymują odpowiedzi.

26 maja Zarząd KRIR zwrócił się do zakładów ubezpieczeniowych w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie związane z zawieraniem przez nie polis z dopłatami ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, czy posiadają jeszcze pulę środków na ubezpieczenia upraw.

27 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o rozważenie możliwości przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu państwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wszystkie spotkania ze względów na nadal trwające obostrzenia epidemiczne odbyły się w formie wideokonferencji.

5 maja 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”.  Eksperci omówili kwestię orzecznictwa. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat spraw sądowych w toku dotyczących sektora rolno-spożywczego. W zakresie pomocy państwa Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił powiadomienia o pomocy państwa, które dotyczą: pomocy na budowę nawadniania kropelkowego w sadach, polach,  plantacjach chmielu, winnicach i szkółkach (Czechy), poprawy warunków bytowych tuczników i jałówek opasowych (Czechy), pomocy z tytułu niedogodności związanych z ramową dyrektywą wodną (Niemcy), pomocy na powtarzające się koszty ochrony stada (Niemcy), wsparcia utrzymania świń w grupach i na słomie (Niemcy), pomocy na rekompensatę szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które można porównać do klęski żywiołowej (Słowacja), programu pomocy dla hodowców norek i powiązanych przedsiębiorstw dotkniętych epidemią COVID-19 (Dania). Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat zasad pomocy państwa i Covid-19. Komisja Europejska zadecydowała o przedłużeniu tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej pandemii Covid-19.

6 maja 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił stan zaawansowania negocjacji handlowych i polityki międzynarodowej oraz przegląd stosunków handlowych z krajami trzecimi oraz handlu produktami rolno-spożywczymi. UE pozostaje największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych i drugim co do wielkości importerem, a rynek eksportowy jest bardzo zróżnicowany. Podczas, gdy 10 lat temu UE eksportowała około 10% produkcji rolno-spożywczej, dziś liczba ta wzrosła do 15%. Eksport staje się w coraz większym stopniu źródłem wzrostu, ponieważ popyt w UE jest stosunkowo statyczny.

Sekretariat Copa-Cogeca poinformował o konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w listopadzie 2021 r. Oczekuje się, że na konferencji ministerialnej WTO zostanie przyjęty szereg decyzji: w sprawie handlu i zdrowia, dopłat do rybołówstwa oraz reformy WTO. W sprawie produktów rolno-spożywczych: członkowie WTO są proszeni o podjęcie szeregu decyzji, w tym o zwiększenie przejrzystości subsydiów, decyzję o zakazie ograniczenia eksportu produktów rolno-spożywczych lub przynajmniej decyzję o zwolnieniu ograniczenia eksportu na zakup żywności na cele humanitarne oraz decyzję w sprawie wsparcia przeciw uregulowaniom zakłócającym handel.

12 maja 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „jaja i drób”. Eksperci omówili sytuację rynkową. Sektor powoli stabilizuje się po wystąpieniu grypy ptaków. Organy weterynaryjne zgłaszją jednak pojawienie się dużych ognisk. Ogólnie, liczba przypadków spada, a kraje znoszą ograniczenia pozwalając na wypuszczenie ptaków na zewnątrz. Kilka miesięcy temu pojawiły się poważniejsze trudności w sektorze jaj w niektórych państwach członkowskich. Były one głównie związane z zamknięciem sektora gastronomii i brakiem turystów. Sytuacja nieznacznie się poprawiła ze względu na wysoki popyt w czasie Wielkanocy, problemy mogą jednak powrócić w najbliższych tygodniach.

12 maja 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Uczestnicy spotkania omówili dokument koncepcyjny Copa-Cogeca w sprawie inicjatywy dotyczącej magazynowania dwutlenku węgla na gruntach rolnych w ramach Strategii „Od pola do stołu”. Sekretariat Copa-Cogeca zaznaczył, że projekt dokumentu koncepcyjnego zdecydowanie opowiada się za opartymi na rynku systemami składowania dwutlenku węgla na gruntach rolnych, aby zapewnić długoterminową rentowność ekonomiczną umożliwiającą rolnikom udział w łagodzeniu zmian klimatu nie tylko w zakresie ich głównej działalności, jaką jest produkcja żywności. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje o stanie prac nad przeglądem polityki promocji i rocznym programie prac na 2022 r. DG AGRI sporządziła szkic głównych kierunków rocznego programu prac na 2022 r. i zwróciła się do gabinetu Komisarza J. Wojciechowskiego o przedstawienie wytycznych politycznych. Oczekuje się, że pierwsza wersja rocznego programu prac na 2022 r. zostanie opublikowana w połowie czerwca br. Dokument zostanie następnie przesłany do państw członkowskich i członków Grupy Dialogu Obywatelskiego w celu uzyskania ich wstępnych uwag przed przejściem procedury konsultacji ze służbami UE.

21 maja 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes KRIR, W. Szmulewicz. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z Césarem Cortes, rzecznikiem SCA, ze stałego przedstawicielstwa Portugalii przy UE odnośnie postępów negocjacji trójstronnych w sprawie WPR. Prezes KRIR W. Szmulewicz podczas swojego wystąpienia przedstawił informacje o stanie prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027 dla Polski. Poinformował, że podjęto decyzję o przesunięciu do budżetu I filara 30% środków finansowych z filara II. Jednocześnie zapowiedziano zwiększenie ponad minimalny wymagany poziom krajowego współfinansowania budżetu F II. Projekt Planu Strategicznego WPR (PS WPR) został w głównej mierze ukierunkowany na realizację celów rolno-środowiskowo- klimatycznych oraz silniejsze niż dotychczas wsparcie gospodarstw małych i średnich oraz młodych rolników i nowo wchodzących do zawodu rolnika. Wsparcie pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich z funduszy PS WPR ograniczono wyłącznie do programu LEADER, z jednoczesnym wskazaniem możliwości sfinansowania tego typu projektów z funduszy Polityki Spójności oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W Polsce w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 roku pierwsza, wersja PS WPR została poddana szerokim konsultacjom społecznym. Łącznie napłynęło do MRRW blisko 4 tys. różnej wagi uwag, wniosków, propozycji zmian i korekt przekazanych m. in. przez samorząd rolniczy, organizacje i związki zawodowe rolników, przedsiębiorców rolnych, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz inne grupy interesariuszy reformowanej WPR.  Dużą słabością projektu Planu jest brak przedstawienia, w wielu przypadkach, w części opisującej planowane interwencje propozycji wielkości stawek oraz przypisanych do nich alokacji finansowych, co w znacznym stopniu utrudniło ich obiektywną ocenę. Ponadto przedłożony projekt Planu wywołał obawy wielu środowisk związanych z rolnictwem, przede wszystkim z powodu nieadekwatności wielkości środków finansowych zapisanych we wspólnotowym budżecie w relacji do niezwykle ambitnie sformułowanych celów WPR. Ich realizacja wymagać będzie poniesienia wysokich nakładów finansowych na co nie stać dużej części funkcjonujących w UE gospodarstw. Skutkować to może znacznym ograniczeniem potencjału wytwórczego, a co za tym idzie zagrożeniem dla zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego przez rolnictwo unijne. Druga, wersja PS WPR będzie prawdopodobnie przedstawiona do konsultacji społecznych w drugiej połowie czerwca 2021 roku, kiedy to powinny już zostać zakończone intensywne konsultacje z bezpośrednimi interesariuszami wsparcia oraz po uzgodnieniach na szczeblu Rządu RP kwestii odnośnie zakresu celów i zadań, jakie będą finansowane ze środków WPR, Polityki Spójności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz w ramach polityki krajowej biorąc pod uwage linie demarkacyjne między nimi.

W czasie posiedzenia prezentacje przedstawili reprezentanci związków rolniczych z Chorwacji, Hiszpanii i Austrii.