W nawiązaniu do pisma przekazującego wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej (pismo z dnia 10 sierpnia 2021r. znak: 222/2021/PS) w sprawie listy zakładów działających na terytorium Polski, które skupują żywiec wieprzowy z obszarów objętych ograniczeniami wynikających z wystąpienia ASF, uprzejmie informuję, że lista rzeźni wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami II i III jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:

https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/zatw/index.php?sekcja=&lng=0&poprzedniaSekcja=2&kodwoj=ca%C5%82y+kraj&kategoria=wszystkie&gatunek=0&szukanyWni=&szukanaNazwa=&wyzn=0.

Wykaz zakładów dostępny pod ww. linkiem dotyczy ogólnej listy zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/20041, oraz listy zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/20041, korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozp. 852/20042 oraz art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia 853/200411. Z wykazu tego można wyfiltrować zakłady wyznaczone zgodnie z art. 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/6053. Funkcjonalność
filtrowania dotyczy również wyboru województwa.

W związku z powyższym, należy na ww. stronie w górnym wierszu wybrać odpowiednią Sekcję, a następnie po ukazaniu się wykazu zakładów specyficznego dla danej Sekcji (np. Sekcja I – rzeźnie) z listy rozwijanej wybrać odpowiednie województwo, a następnie z pola Rozp. KE 2021/605 – art. 41 rozwinąć listę i wybrać opcje:

  1. lit. a ppkt i – wtedy pojawi się lista rzeźni wyznaczonych poddających ubojowi świnie z obszaru objętego ograniczeniami II i III, zlokalizowanych na tych obszarach,
  2. lit. a ppkt ii – świnie z obszaru II poddawane ubojowi poza obszarem II zgodnie z art. 24 – wtedy pojawi się lista rzeźni wyznaczonych poddających ubojowi świnie z obszaru objętego ograniczeniami II, zlokalizowane poza tym obszarem,
  3. lit. a ppkt ii – świnie z obszaru III poddawane ubojowi poza obszarem III zgodnie z art. 29 – wtedy pojawi się lista rzeźni wyznaczonych poddających ubojowi świnie z obszaru objętego ograniczeniami III, zlokalizowane poza tym obszarem.

Należy nadmienić, że lista ta jest na bieżąco aktualizowana przez powiatowych lekarzy weterynarii z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą pojawiania się nowych ognisk ASF, zmian zasięgu obszarów objętych ograniczeniami oraz wyznaczaniem nowych podmiotów zajmujących się świniami oraz mięsem pozyskanym od świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii