08.10.2021 Wydarzenia

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło’’ – wydawnictwa APRA Sp. z o.o.. Wystąpiliśmy również o objęcie patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2021 w następujących kategoriach:

  1. Hodowca
  2. Producent opasów
  3. Producent odsadków

Zwracam się z propozycją zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021 w terminie do 22 października 2021 roku w oparciu o formularz rejestracyjny udostępniony na stronie:

 https://nowa.pzpbm.pl/event/konkurs-pt-producent-bydla-miesnego-roku-2021/

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego (www.pzpbm.pl).

Regulamin konkursu