Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2022 r. – z 1 ha przeliczeniowego – to według wyliczeń GUS 5549 zł. Zgodnie z tymi danych dochód był o ponad 2,2 tys. zł wyższy niż rok wcześniej. Podkarpacka Izba Rolnicza nie zgadza się z wyliczonym przez GUS dochodem z hektara i wnioskuje o uśrednienie dochodu obliczonego przez GUS z 2 lub 3 kolejnych lat, co uczyni go bardziej realnym

Z analizy korespondencji otrzymywanej przez naszą Izbę od KRIR wnioskujemy, iż kwestia wyliczonego przez Główny Urząd Statystyczny dochodu rolnika za 2022 rok wynoszącego 5549 zł z jednego hektara przeliczeniowego była już przedmiotem protestów zarówno innych Izb jak i samej KRIR. Wobec tak nierealnego wzrostu dochodu w porównaniu z latami poprzednimi, nie sposób przejść obojętnie i nie pokusić się o analizę korelacji między dochodem wyliczanym przez GUS a średnią ceną skupu żyta podawaną przez GUS do celów podatkowych (podatek rolny).

Rok ogłoszenia danych / rok obowiązania ogłoszonej stawki Dochód zł/ha przelicz. Średnia cena skupu żyta do celu podatku rolnego % wzrostu, spadku dochodu w porównaniu z rokiem poprzednim % wzrost, spadku ceny skupu żyta w porównaniu z rokiem poprzednim
2023 /2024

2022/2023

2021 /2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

5549

3288

3819

3244

2715

3399

2577

1975

2506

2869

2431

89,63

74,05

61,48

58,55

58,46

54,36

52,49

52,44

53,75

61,37

69,28

40,75

-16,15

15,06

16,31

-25,19

24,18

23,36

-26,89

-14,49

15,27

17,38

16,98

4,77

0,15

7,01

3,44

0,10

-2,50

-14,18

-12,89

Powyższe zestawienie nasuwa pytanie: co takiego „dobrego” stało się w rolnictwie w 2022 roku, że wyliczony przez GUS dochód, który w 2023/2024 roku w istotnym stopniu wpłynie na budżet rodzin rolniczych mających np. na utrzymaniu dzieci w wieku do 18 lat lub studentów, wzrósł aż 0 40 – 50% w stosunku do kilku lat poprzednich, podczas gdy średnia cena skupu żyta w tym czasie nie wzrosła więcej niż 17%? Nawet biorąc pod uwagę przy obliczaniu dochodu takiego czynnika jak dotacja krajowa i unijna można stwierdzić, że nie wzrosła one w tak istotnym stopniu, aby aż tak znacznie wzrósł dochód rolniczy przy tak wysokim wzroście kosztów produkcji jaki nastąpił w 2022 roku w związku z problemem energetycznym powstałym w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.

Tak jak przez wiele lat nasza Izba wnioskowała o zmianę sposobu obliczania średniej ceny skupy żyta do naliczenia podatku rolnego z 3 kwartałów na 3 lata wstecz, co udało się wprowadzić w 2014 roku (11 kwartałów), tak teraz wnioskujemy o uśrednienie dochodu obliczonego przez GUS z 2 lub 3 kolejnych lat. Uśrednienie dochodu uczyni go bardziej realnym, przewidywalnym, elastycznym na wahania rynku, anomalia klimatyczne i koniunkturę w rolnictwie.