Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla producentów zbóż.

W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi napisał:

w nawiązaniu do Pana pism z dni 18.04., 20.04., 10.05. oraz 17.05.br. w sprawie pomocy dla producentów zbóż oraz rzepaku informuję, że zgłoszone przez Pana postulaty zostały w większości zrealizowane. W dniu 16 maja br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz.U. z 2023 r., poz. 928) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 929).

Zgodnie z tymi przepisami:

  • pomoc do sprzedanych zbóż będzie udzielana dla producentów rolnych do pierwszych 300 ha;
  • wprowadzono odrębne zasady ustalania limitów form pomocy dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników tj. do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni;
  • do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż zbóż, rzepaku i rzepiku od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca br.;
  • przedłużone zostały terminy składania wniosków o pomoc do ARiMR;
  • uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą.

Ponadto zwiększono pomoc dla producentów pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br. z 2 200 zł/ha do 3 025 zł/ha. Wynika to z obecnej sytuacji rynkowej.

W kwestii funkcjonowania grup producentów rolnych, poruszonej w piśmie z 10 maja br. informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 (a w przypadku spółdzielni – art. 3a pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395 oraz z 2023 r. poz. 412) każdy członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, tj. produktów, których cykl produkcyjny został zakończony. Wobec powyższego, członkowie grupy producentów rolnych sprzedają do niej wyprodukowane przez siebie produkty w ustalonym z grupą dowolnym terminie w trakcie danego roku działalności grupy, natomiast to grupa decyduje kiedy i na jakich warunkach wprowadzi je na rynek.

Jednocześnie, w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 417), wydanego na podstawie art. 6 ww. ustawy, określona została m.in. minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (podana w tonach, sztukach, litrach lub złotych) produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy w danym roku jej działalności, tj. w terminie roku, licząc od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych. Z powyższego warunku także wynika, że grupa producentów rolnych nie ma obowiązku sprzedaży na rynku produktów wyprodukowanych przez jej członków w danym roku jej działalności w ilości gwarantującej osiągnięcie minimalnego rocznego poziomu określonego w załączniku do ww. rozporządzenia. Dzięki temu grupa ma możliwość podejmowania indywidualnej decyzji co do terminu, w jakim dokona sprzedaży na rynku produktów wytworzonych przez jej członków, uwzględniając m.in. aktualną sytuację cenową na rynku, oczekiwania odbiorców, ustalony z kontrahentem harmonogram dostaw czy też interes ekonomiczny grupy i jej członków.