Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w związku z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie, w których resort rolnictwa bierze udział.

Zjawisko konfliktu pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich a rolnikami oraz obwiniania rolników o wszelkie uciążliwości środowiskowe przybiera na sile, dlatego samorząd rolniczy wnioskuje do Pana Ministra o zintensyfikowanie prac nad holistycznym rozwiązaniem tego problemu.

W odpowiedzi MRiRW informuje co następuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii zauważają wskazane przez Krajową Radę Izb Rolniczych problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie.

Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii kontynuuje prace na d projektem nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy. W ramach tych prac podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia – planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakresem zabudowy. W ramach planu ogólnego analizowane jest również rozwiązanie, zgodnie z którym decyzje administracyjne będą stanowiły narzędzie do uzupełnienia zabudowy tylko w terenach już ukształtowanych przestrzennie – w obszarach uzupełnienia zabudowy wydzielonych w planie ogólnym w ramach obszarów rozwoju zabudowy.

Ponadto rozważane jest ograniczenie przestrzenne wydawania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez ustalenie maksymalnego zasięgu obszaru analizowanego.