Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, jednostki certyfikujące (w ramach systemu kontroli rolnictwa ekologicznego) zwróciły się do MRiRW z prośbą o wzięcie pod uwagę trudności jakie pojawiły się z przeprowadzaniem kontroli na miejscu w gospodarstwach ekologicznych (tj. m.in. obawy po stronie rolników i inspektorów ekologicznych związane z możliwością zarażenia się wirusem, brak możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu ze względu na przebywanie rolników w kwarantannie, brak możliwości zakwaterowania inspektorów przeprowadzających kontrole w odległych gospodarstwach itp.) i wynikającym stąd zagrożeniem dla
dotrzymania terminów przekazywania do ARiMR „Wykazu producentów ekologicznych”.


„Wykaz producentów ekologicznych” (zwany dalej Wykazem) jest dokumentem urzędowym niezbędnym dla ARiMR przy prowadzeniu postępowań dotyczących przyznawania płatności ekologicznych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. Dane z tych Wykazów stanowią dla ARiMR główne źródło informacji dotyczące m.in. tego czy rolnik spełnia wymogi prowadzenia na danej działce rolnej produkcji w sposób ekologiczny czy też ich nie spełnia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostki certyfikujące są
zobowiązane do przekazania m.in. do ARiMR ww. Wykazu w następujących terminach:

  • do dnia 15 października każdego roku – w przypadku producentów, względem których jednostka
    certyfikująca stwierdziła do dnia 1 października danego roku spełnienie określonych wymagań
    dotyczących produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego,
  • do dnia 30 listopada każdego roku – w przypadku producentów innych niż wskazani w lit. a,
    względem których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia
    15 listopada danego roku.

Nieprzekazanie Wykazu lub przekazanie go po terminie skutkuje nałożeniem na jednostkę certyfikującą kary pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto, nieprzekazanie Wykazu – uniemożliwia, w odniesieniu do rolników pozostających pod kontrolą takiej jednostki, przyznanie płatności ekologicznej. Do roku 2018 włącznie, jednostki certyfikujące obowiązywał jeden z ww. terminów na przekazywanie Wykazu – tj. termin do dnia 30 listopada. W 2019 r. wprowadzono również termin wcześniejszy – do dnia 15 października. Dzięki wprowadzeniu tego dodatkowego wcześniejszego niż poprzednio terminu na przekazywanie Wykazu stało się możliwe wypłacanie rolnikom realizującym działanie Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 zaliczek na poczet tych płatności. Zgodnie bowiem z przepisami UE tj. art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. b rozporządzenia nr 1306/2013, zaliczki m.in. dla rolników wnioskujących o płatności ekologiczne można wypłacać po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych do dnia 1 grudnia (od dnia 1 grudnia można już wypłacać pełną płatność ekologiczną).

Mając na względzie zgłaszane do MRiRW przewidywane trudności z dotrzymaniem w tym roku terminu przekazywania ww. Wykazu, do jednostek certyfikujących przekazano ankiety w tym zakresie. Ankieta została przekazana do 13 jednostek certyfikujących, a odpowiedź zwrotną otrzymano od 10 jednostek. Na jedno z pytań tj.: czy obecnie obowiązujące terminy na przekazanie Wykazu (15.10 i 30.11) powinny zostać w tym roku zachowane mimo pewnych problemów: 9 z 10 jednostek certyfikujących udzieliło odpowiedzi „nie”, natomiast na pytanie: czy obecnie obowiązujące terminy na przekazanie Wykazu (15.10 i 30.11) powinny być tym roku zmienione np. na 31 grudnia: 8 z 10 jednostek certyfikujących odpowiedziało „tak”, z tym że jedna z dwóch odpowiedzi „nie” została podana ze wskazaniem, że „termin powinien być zmieniony na 15 stycznia następnego roku”.

Więcej informacji w piśmie poniżej

Termin przekazywania przez jednostki certyfikujące wykazu producentów ekologicznych