Konieczność dokonania aktualizacji przedmiotowego projektu rozporządzenia wynikła z zaistnienia problemów w wypełnianiu dokumentów handlowych przy odbiorze padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, zasygnalizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, a związanych z obawą rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 w trakcie procesu podpisywania dokumentu handlowego. Jednocześnie właściciele podmiotów zajmujących się zbieraniem padłych zwierząt, mając na uwadze zdrowie swoich pracowników i dążenie do zachowania ciągłości prowadzenia działalności, wnioskują o wprowadzenie rozwiązań, mających na celu ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów ich pracowników z hodowcami.

Mając powyższe na uwadze, w celu umożliwienia odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych oraz wypełnienia dokumentu handlowego, bez konieczności kontaktu hodowcy z przedstawicielem zakładu sektora utylizacyjnego lub z osobą dokonującą transportu zwłok padłych zwierząt, wprowadzono do wzorów dokumentów handlowych, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do projektowanego rozporządzenia, zmianę polegającą na dodaniu do zapisu „Podpis podmiotu zbywającego:” symbolu „*” odnoszącego się do przypisu o następującym brzmieniu „* Nie wymagany przy przekazywaniu padłych zwierząt przez hodowcę do ich unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego” oraz do zapisu „Podpis podmiotu nabywającego:” symbolu „**” odnoszącego się do przypisu o następującym brzmieniu „** Tylko na egzemplarzu podmiotu nabywającego i przewoźnika”.

Brak obowiązku składania, przez podmiot zbywający, podpisu będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji przekazywania padłych zwierząt przez hodowcę do ich unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego. W pozostałych przypadkach podmiot zbywający będzie nadal zobowiązany do złożenia podpisu na dokumentach handlowych określonych w załącznikach nr 1 i 2 do projektowanego rozporządzenia.

Wprowadzono również uzupełnienie, w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia, w rubryce IDENTYFIKACJA I OPIS MATERIAŁU*, poprzez dodanie w pierwszym akapicie zapisu: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ,,wyłącznie do usunięcia”. Przedmiotowy zapis jest ujęty w załączniku nr 1 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia i omyłkowo nie został wprowadzony do treści załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia.

Dodatkowo, mając na uwadze uwagi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dokonano koniecznych zmian w załącznikach do projektowanego rozporządzenia, mających na celu uszczegółowienie zapisów w nich zawartych, jak też zagwarantowanie odpowiedniej ilości miejsca dla wpisania niezbędnych danych.

Projekt rozp. MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Załącznik do projektu rozp. MRiRW- dokument handlowy