Informujemy, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji ds. oszacowania strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

Zgodnie z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia, w przypadku wystąpienia suszy producent rolny wzorem lat ubiegłych zobowiązany będzie do złożenia wniosku o oszacowanie strat za pośrednictwem publicznej aplikacji, dostępnej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie w roku bieżącym, wprowadzono możliwość dodatkowego oszacowania przez komisję gminną strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Podkreślenia wymaga jednakże fakt, że szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.

W sytuacji kiedy rolnik zadeklaruje chęć oszacowania strat również przez komisję, powinien złożyć wniosek o oszacowanie strat do właściwego miejscowo urzędu gminy. Należy jednak zaznaczyć, że złożenie wniosku do komisji nie zastępuje obowiązku złożenia wniosku w aplikacji. Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

Komisja, po oszacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem suszy, zobowiązana będzie do sporządzenia raportu dotyczącego wysokości strat (wzór raportu oraz wytyczne dla komisji zostaną opracowane przez MRiRW). Przedmiotowy raport komisja będzie składała za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazywała uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Na podstawie sporządzonego wniosku rolnika, danych z IUNG oraz opcjonalnie raportu z oszacowania szkód przez komisję, aplikacja „sporządzi” odpowiednio protokół lub kalkulację. W przypadku gdy procentowa wysokość szkód ustalona przez aplikację różnić się będzie od wysokości szkody oszacowanej przez komisję, do obliczenia ostatecznej wysokości szkody aplikacja przyjmować będzie:

  • wyższą wysokość szkód, jeżeli różnica wynosić będzie nie więcej niż 30% w stosunku
    do niższej wysokości szkód,
  • niższą wysokość szkód powiększoną o 30%, jeżeli różnica wynosić będzie więcej niż 30% w stosunku do niższej wysokości szkód,
  • wysokość szkód ustaloną na podstawie danych IUNG-PIB, jeżeli zgodnie z ustaleniami tego instytutu wysokość szkód wynosić będzie 0%.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem umożliwienia dostępu do aplikacji poszczególnym komisjom zwróciło się do wojewodów z prośbą o zebranie listy przedstawicieli komisji (po jednym, maksymalnie dwóch z gminy), którym nadane zostaną uprawnienia do sporządzenia raportu w ww. aplikacji.

Jednocześnie Ministerstwo wystosowało pismo do wojewodów o cotygodniowe przedstawianie raportów dotyczących ilości gospodarstw, w których dokonywane są przez gminne komisje szacunki strat spowodowane wystąpieniem suszy.

W związku z przedstawionymi wyżej zmianami w szacowaniu strat spowodowanych przez suszę, konieczne było dokonanie zmiany Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego powołującego gminne komisje ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, które przekazuję w załączeniu celem zapoznania  się z jego treścią i stosownego wykorzystania.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ostatnim raportem IUNG-PIB susza występuje |na terenie 47 gmin województwa podkarpackiego, głównie na kategorii I gleb i w uprawie rzepaku (https://susza.iung.pulawy.pl/). Stąd też, przystępując do szacowania strat powstałych w wyniku suszy należy, brać pod uwagę bieżący stan zagrożenia suszą rolniczą, wykazany
w Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach.

ZARZĄDZENIE WOJEWOWDY WS. POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI