Informujemy, że w dniu 24 czerwca br. podpisane zostało Zarządzenie Nr 120/20 Wojewody Podkarpackiego w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, które przekazuję w załączeniu do stosownego wykorzystania.

Jednocześnie mając na uwadze, że część Komisji oszacowała straty w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, gradu czy deszczu nawalnego przed wejściem w życie ww. Zarządzenia, tj. przed dniem 24 czerwca br. informuję, że w takich przypadkach w protokołach z dokonanych szacunków strat należy wpisywać obowiązujące na czas szacowania Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 59/15 z dnia 20 marca 2015 r. ze zm.

Wydanie nowego Zarządzenia konieczne było w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009), które wprowadziło zmiany, dotyczące szacowania strat w rolnictwie w związku z wystąpieniem suszy. Składanie wniosków rolników o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem suszy będzie odbywało się poprzez aplikację publiczną dostępną na stronie internetowej ministra właściwego ds. informatyzacji, bez udziału komisji powołanych przez wojewodę. Wyjątek stanowią straty w nasadzeniach wieloletnich powstałe na skutek wystąpienia suszy, które szacuje Gminna Komisja.

Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/ dostępne są informacje, dotyczące szacowania strat, w tym ww. Zarządzenie Wojewody oraz wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat.

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej