11.02.2021 Ochrona środowiska

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” funkcjonuje już od 2019 roku. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie przyjmuje wnioski na bieżąco.

Od 2019 r. do końca 2020 r. do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wpłynęło łącznie 2008 wniosków, z czego w 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostało przekazanych 741 poprawnych wniosków.

Środki beneficjentom programu wypłaca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Termin wypłaconych rolnikowi środków wynika z faktu wykorzystania w 100% krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie wnioski przyjmuje w trybie ciągłym – weryfikuje i przekazuje je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (wnioski te mają status oczekujących na wypłatę).

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku znajdziemy na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” czyli:

 • Wniosek wraz z instrukcją wypełniania – należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku.
 • Załączniki do wniosku i instrukcje ich wypełniania;

– załączniki de minimis – wypełnione elektronicznie- jeśli wnioskodawca uzyskał pomoc de- minimis w ostatnich latach 2019,2020,2021- należy dołączyć kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • Oświadczenie RODO dla OSChR;
 • Oświadczenie PWG;
 • Niezbędne informacje dotyczące danych na fakturze oraz poprawnej nazwy wapna nawozowego i środków wapnujących.

 

Dane na fakturze

Dane na fakturze muszą być spójne z danymi podanymi we wniosku i załącznikach. Należy dopilnować, aby na fakturze za zakupiony nawóz wapniowy lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego nawozu wapniowego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej przedstawiono w przykładach)

 

Przykłady

Przykład 1

wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (nawóz wapniowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)

Przykład 2

wapno nawozowe  typ: pochodzenia naturalnego – kopalina, odmiana 06a, minimalna zawartość CaO 35%, (nawóz wapniowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)

Przykład 3

wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%, (nawóz wapniowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)

Przykład 4

środek wapnujący

G.1. Wapień naturalny, typ:1b wapień – rozdrobniony oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (nawóz wapniowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003)

Przykład 5

środek wapnujący

G.1. Wapień naturalny, typ:5b kreda-rozdrobniona oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (nawóz wapniowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003)

Przykład 6

środek wapnujący

G.2. Wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego typ:1b Wapno palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (nawóz wapniowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003)

 

Kwota dofinansowania

Do poprawnego wyliczenia kwoty dofinansowania należy użyć Kalkulatora, który znajduje się na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wniosek Ogólny; Kwota dofinansowania, jest iloczynem masy zastosowanego czystego składnika CaO lub CaO+MgO, powierzchni UR o pH gleby ≤ 5,5 na której planuje się zastosowanie nawozu wapniowego oraz maksymalnej stawki dofinansowania uzależnionej od wielkości posiadanych UR – zależną od posiadanej powierzchni UR w ha):

 • do 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR,
 • do 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 25,01 – 50,00 ha,
 • do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 50,01 – 75,00 ha UR.

Jeśli kwota wyliczona jest większa niż kwota na fakturze to otrzymamy kwotę z faktury, pamiętając iż:

– rozliczona może być kwota nie wyższa niż wynikająca z faktury za zakup nawozu wapniowego,

– w przypadku zakupu nawozu wapniowego w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO wskazanego w zalecanej dawce wapna, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika CaO lub CaO+MgO,

– zakupiona ilość nawozu wapniowego powyżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO nie zostanie dofinansowana,

– podatnik podatku VAT podaje kwotę netto (wysokość kwoty dofinansowania brutto/1,08), natomiast podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT podaje kwotę brutto.

– dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej;

Nie zapominajmy, że data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT.

 

Oryginał faktury

Dopłata udzielana jest na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie do zakupu wapna udokumentowanego oryginałem opłaconej faktury. Na fakturach jak wcześniej wspomniano należy wskazać typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO); (konieczna jest na fakturze adnotacja – zapłacono lub załączenie potwierdzenia dokonania przelewu).

 

Uwaga na błędy!

Częstym powodem zwrotu wniosku jako błędnego do wnioskodawcy:

 • są nieprawidłowości w danych podanych w części B.1. wniosku – Dane ewidencyjne wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany podać szczegółowe i zgodne ze stanem faktycznym dane w tej części wniosku,
 • dane wnioskodawcy na wniosku i załącznikach nie są spójne z danymi zawartymi na fakturze,
 • niepoprawny zapis na fakturze nazwy wapna nawozowego lub środka wapnującego określający informacje „typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO); niepoprawny zapis rachunku bankowego;
 • brak podpisów na dokumentach oraz wypełnianie załączników długopisem – według procedury wszystkie dokumenty muszą być napisane na komputerze.

Sprawdź stronę internetową KSChR

Wszystkie zmiany dotyczące wniosku, załączników oraz instrukcji na bieżąco zamieszczane są na stronie KSChR w Warszawie.

Lista typów wapna nawozowego niezawierającego magnezu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229) oraz lista środków wapnujących (zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, II i IV do postępu technicznego zostały zamieszczone poniżej.

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego

Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe

Załącznik do instrukcji – środki wapnujące

 

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów KSCHR, OSChR w Rzeszowie i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Ryszard Wisz

Dyrektor OSCHR Rzeszów