19 – 20 stycznia 2023 roku w Janowie Lubelskim spotkali się przedstawiciele izb rolniczych z sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego. Spotkanie zorganizowała Lubelska Izba Rolnicza w ramach cyklicznych spotkań sygnatariuszy Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządu rolniczego omówili aktualną sytuację w rolnictwie oraz zastanawiali się nad sposobami rozwiązania najpilniejszych problemów wsi.

W trakcie obrad sygnatariusze Porozumienia podjęli pięć uchwał, które zostały przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Uchwała dotycząca kryzysowej sytuacji na rynku zbóż wywołanej niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy. Treść uchwały 1
  2. Uchwala w której sygnatariusze Porozumienia domagali się zorganizowania interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania tego ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. Treść uchwały 2
  3. Uchwała zmieniająca rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kierunku rozszerzenia katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o intensywne „obfite” opady śniegu. Treść uchwały 3
  4. Uchwała o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kierunku rozszerzenia katalogu budynków dla których udziela się wsparcia do wymiany pokrycia dachowego o tzw. budynki mieszkalno- gospodarcze. Treść uchwały 4
  5. Uchwała o podjęcie inicjatywy, która doprowadzi do rozwiązania problemów współwłasności gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych, w tym utworzenia systemu pomocy finansowej dla rolników chcących przejąć gospodarstwo w całości w trybie procedury zniesienia współwłasności. Treść uchwały 5
  6. Uchwała zmienająca rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w kierunku wyodrębnienia i dopisania nowej kategorii drogi, która oznaczona byłaby symbolem DR czyli tzw. droga dojazdowa rolnicza. Treść uchwały 6